Press Release

CalOptima Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Người Vô Gia Cư Với Những Chương Trình Mới

Nhóm Y Tế Phụ Trách Bên Ngoài và Nhóm Hỗ Trợ Người Vô Gia Cư của CalOptima Được Thành Lập để Đáp Ứng Các Nhu Cầu Hỗn Hợp của Thành Viên Vô Gia Cư

Orange, California (Ngày 13 tháng 3 năm 2019)

Thành viên Medi-Cal vô gia cư của CalOptima sẽ sớm hưởng lợi từ hai chương trình mới được thành lập để cung cấp dịch vụ chăm sóc có phẩm chất đáp ứng nhu cầu của họ. Hội Đồng Quản Trị của CalOptima đã chấp thuận việc khởi xướng một chương trình thí điểm với nhóm y tế phụ trách bên ngoài, cộng tác với các trung tâm y tế cộng đồng nhằm vận động các bác sĩ và phụ tá y khoa cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp trong cộng đồng, bắt đầu vào tháng sau. Hỗ trợ phương thức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới này sẽ là một bộ phận chuyên biệt, Nhóm Hỗ Trợ Người Vô Gia Cư của CalOptima. Cũng được Hội Đồng Quản Trị cho phép, nhóm tám nhân viên này sẽ tập trung vào việc điều phối dịch vụ chăm sóc, hướng dẫn các dịch vụ và các nguồn hỗ trợ.

Bác sĩ y khoa Paul Yost, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị CalOptima nói, “CalOptima đảm nhận vai trò phát triển và năng động của chúng tôi trong việc phục vụ người vô gia cư của Quận Cam. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với quận, các nhóm y tế, các nhóm hỗ trợ người vô gia cư, và các cơ quan liên quan khác để bảo đảm rằng thành viên của CalOptima nhận được dịch vụ chăm sóc họ cần. Trách nhiệm phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất được ghi khắc trong sứ mệnh của chúng tôi với tư cách là một chương trình y tế cộng đồng.”

Những chương trình này cũng mở rộng cam kết gần đây của CalOptima trong việc dành hơn $22 triệu mỹ kim cho dịch vụ dành cho thành viên vô gia cư của CalOptima, bao gồm $11.4 triệu mỹ kim cho dịch vụ sức khỏe tâm thần và $11 triệu mỹ kim cho dịch vụ chăm sóc phục hồi, giúp cải thiện kết quả cho thành viên vô gia cư khi được xuất viện.

Ông Andrew Do, Giám Sát Viên Quận Cam và cũng là thành viên Hội Đồng Quản Trị CalOptima nói, “CalOptima cần duy trì một tiêu chuẩn cao hơn trong việc cung cấp sự tiếp cận dịch vụ chăm sóc cho thành viên vô gia cư của chúng tôi. Trong vai trò kép của tôi, tôi đang thúc đẩy những cải tiến quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người vô gia cư bằng cách bắt buộc cơ quan này phải bước ra khỏi những phương thức truyền thống. Những chương trình mới chỉ là bước đầu của điều cần thực hiện, và tôi sẽ tiếp tục yêu cầu CalOptima thực hiện những bước xa hơn nữa."

Vào lúc này, CalOptima sẽ tăng cường hệ thống chăm sóc cho thành viên vô gia cư theo bốn cách sau đây:

  • Clinical Field Team Pilot Program (Chương Trình Thí Điểm với Nhóm Y Tế Phụ Trách Bên Ngoài): CalOptima sẽ cộng tác với những Trung Tâm Y Tế Đạt Tiêu Chuẩn Liên Bang (Federally Qualified Health Centers, FQHCs) để đưa những dịch vụ chăm sóc khẩn cấp đến những người vô gia cư tại cộng đồng. Đội ngũ y tế phụ trách bên ngoài có thể bao gồm một bác sĩ, phụ tá y khoa và cán sự xã hội, họ sẽ làm ngoài giờ làm việc bình thường. Các Trung Tâm Y Tế Đạt Tiêu Chuẩn Liên Bang sẽ phục vụ thành viên CalOptima cũng như những người không phải thành viên. Dịch vụ cho những người không phải thành viên sẽ được đài thọ bởi nguồn ngân quỹ liên bang dành cho những Trung Tâm Y Tế Đạt Tiêu Chuẩn Liên Bang, phục vụ những người không có bảo hiểm. Ngoài ra, Hội Đồng Quản Trị CalOptima đã chấp thuận lên đến $1.6 triệu mỹ kim dành cho chi phí bắt đầu Các Trung Tâm Y Tế Đạt Tiêu Chuẩn Liên Bang.
  • CalOptima Homeless Response Team (Nhóm Hỗ Trợ Người Vô Gia Cư của CalOptima):: Đội ngũ nhân viên nội bộ này của CalOptima sẽ là điểm liên lạc duy nhất được chỉ định để phục vụ thành viên vô gia cư bằng cách hỗ trợ các đội ngũ y tế phụ trách bên ngoài, cung cấp sự hướng dẫn và nhiều dịch vụ khác nữa. Nhóm đa ngành này sẽ bao gồm những điều phối viên cá nhân và nhân viên điều hợp y tế.
  • Dịch Vụ Chăm Sóc Phục Hồi:: alOptima đã cam kết dành $11 triệu mỹ kim cho dịch vụ chăm sóc phục hồi như một phần trong chương trình Thí Điểm Chăm Sóc Toàn Diện (Whole-Person Care Pilot) của Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam (Orange County Health Care Agency). Các trung tâm chăm sóc phục hồi cung cấp một nơi sạch sẽ, an toàn cho thành viên vô gia cư được xuất viện để họ ở lại trong tối đa 90 ngày khi được chỉ định về y tế.
  • Khu Chăm Sóc Sức Khỏe và Sức Khỏe Tâm Thần của Vùng:: Gần đây, Ban Giám Sát Viên Quận Cam và những cộng tác viên khác đã thông báo kế hoạch tạo ra một khu chăm sóc sức khỏe tâm thần hợp nhất,cung cấp không gián đoạn các dịch vụ từ dịch vụ chăm sóc phòng ngừa đến ổn định khủng hoảng, với nguồn ngân quỹ từ CalOptima cung cấp cho những dịch vụ Medi-Cal tăng cường dành cho thành viên CalOptima. Trung tâm đặc biệt này sẽ được bắt đầu xây dựng vào mùa xuân này và dự kiến sẽ phục vụ một số lượng đáng kể người vô gia cư dựa theo tỉ lệ mắc bệnh tâm thần cao của họ.

Ông Michael Schrader, Tổng Giám Đốc CalOptima (Chief Executive Officer, CEO) kết luận: “CalOptima có một quá trình làm việc lâu dài với những cộng tác viên trong cộng đồng, và những đề xuất phục vụ người vô gia cư này cho thấy sự cam kết của chúng tôi trong việc luôn nỗ lực để thực hiện nhiều hơn nữa. Chúng tôi sẽ liên tục theo dõi sự tiến bộ của chúng tôi và bảo đảm rằng các chương trình có tác động mạnh mẽ đến sức khỏe của những người vô gia cư thụ hưởng Medi-Cal của Quận Cam.”

 Download the full press release

About Us
How To...
Careers
Latest News

Download the free Adobe Reader.

مطالب موجود در این وب سایت به فرمت PDF ، ممکن است برای مشاهده به Adobe Reader نیاز داشته باشند. برای دان لود کردن رایگان Adobe Reader از وب سایت Adobe ، اینجا را کلیک کنید.