Medi-Cal

تغییردرداروهای تایید شده

اطلاع به شما

ممکن است هر 3 ماه یکبار، کمیته دارو و درمان CalOptima (P&T) تغییراتی درفهرست داروهای تایید شده به وجود آورد. این کمیته شامل پزشکان وداروسازان است که در مورد قرار دادن داروها در فهرست تصمیم میگیرند.

در زیر تغییرات به وجود آمده در هر جلسه را مشاهده میکنید. لطفاً در مورد تغییراتی که در داروهای مصرفی شما به وجود آمده با پزشکتان مشورت نمایید.

خلاصه 2020

فوریه 2020   تغییر در داروهای تایید شده

خلاصه 2019

نوامبر 2019  تغییر در داروهای تایید شده

آگوست 2019  تغییر در داروهای تایید شده

می 2019   تغییر در داروهای تایید شده

فوریه 2019   تغییر در داروهای تایید شده

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات