OneCare Connect

Phúc Lợi

Cẩm nang thành viên OneCare Connect có một danh sách phúc lợi đầy đủ.

Stethoscope Icon

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe

 • Khám phòng ngừa “Chào mừng đến với Medicare” (1 lần duy nhất)
 • Khám với bác sĩ gia đình
 • Khám với bác sĩ chuyên khoa y tế
 • Chăm sóc tại bệnh viện và cấp cứu
 • Dịch vụ hồi phục
 • Chích ngừa
 • Thuốc
 • Dịch vụ xét nghiệm
 • Chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối
Hand Holding Heart Icon

Dịch vụ sức khỏe hành vi

 • Inpatient mental health care
 • Outpatient mental health care
 • Outpatient substance abuse services
Wheelchair Icon

Các dịch vụ và tiếp liệu khác

 • Thiết bị trợ thính
 • Thiết bị và tiếp liệu cung cấp ô-xy
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
 • Tiếp liệu y tế
 • Dịch vụ chỉnh xương
 • Chăm sóc bàn chân
 • Xe lăn, khung đi bộ, nạng chống, v.v...
Eye Icon

Chăm sóc nhãn khoa

 • Khám mắt định kỳ
 • Kính mắt hoặc kính áp tròng
Ambulance Icon

Dịch vụ chuyên chở

 • Dịch vụ xe cứu thương
 • Chuyên chở y tế không cấp cứu
 • Chuyên chở không liên quan đến y tế đến phòng tập thể dục
Bed Icon

Dịch vụ và sự hỗ trợ dài hạn

 • Chương trình dịch vụ đa dạng cho người cao niên
 • Dịch vụ dành cho người lớn trong cộng đồng
 • Chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng

Chăm sóc Nha khoa: Các dịch vụ nha khoa phòng ngừa và phục hồi được cung cấp thông qua chương trình Denti-Cal. Để tìm hiểu về các phúc lợi hoặc để tìm một nha sĩ, xin vui lòng gọi Denti-Cal ở số 1-800-322-6384 hoặc vào www.denti-cal.ca.gov.

Tải xuống cẩm nang thành viên OneCare Connect Download PDF Icon Cẩm nang liệt kê dịch vụ nào được đài thọ, cách nhận các dịch vụ, quyền hạn của quý vị khi là một thành viên, trách nhiệm của quý vị và nhiều hơn nữa.

Tải xuống bản tóm tắt các phúc lợi của OneCare Connect  Đây là một bản tóm tắt, xin vui lòng xem cẩm nang thành viên OneCare Connect để có danh sách các phúc lợi đầy đủ.

Arrow Icon

Đường dây Tư vấn với Y tá Chúng tôi muốn quý vị có thể nhận được câu trả lời khi quý vị hoặc những người thân của quý vị bị bệnh, cảm thấy không khỏe hoặc bị thương.

Sự đài thọ ngoài hệ thống

Hầu hết các dịch vụ sẽ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống của chúng tôi. Nếu quý vị cần một dịch vụ được đài thọ mà không thể được cung cấp trong hệ thống của chúng tôi, OneCare Connect sẽ thanh toán chi phí cho một nhà cung cấp dịch vụ ngoài hệ thống. Quý vị có quyền khám với một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc cấp cứu ngoài hệ thống, khi cần thiết. Nếu nhà cung cấp Medi-Cal hoặc Medicare hiện tại của quý vị không có trong hệ thống của chúng tôi, quý vị có thể tiếp tục khám với nhà cung cấp dịch vụ đó trong một khoảng thời gian nếu nhà cung cấp đồng ý làm việc với OneCare Connect.

Sự đài thọ dịch vụ cấp cứu

Nếu quý vị cần sự chăm sóc cấp cứu bất kỳ lúc nào, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, quý vị không cần sự chấp thuận trước. OneCare Connect có thể cung cấp cho quý vị một danh sách các dịch vụ hoặc thủ thuật yêu cầu quý vị phải có giấy cho phép trước (tiếng Anh là prior authorization) trước khi dịch vụ được cung cấp.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-855-705-8823 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare Connect
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OCC Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_WEB023 Accepted 06/17/19

Chương Trình OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) là một chương trình y tế có hợp đồng với Medicare và Medi-Cal nhằm cung cấp phúc lợi của cả hai chương trình cho các tham dự viên. Các giới hạn, tiền phụ phí, và hạn chế có thể được áp dụng. Để biết thêm thông tin, xin gọi Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect hoặc đọc Cẩm Nang Thành Viên OneCare Connect. Các phúc lợi, và/hoặc tiền phụ phí có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Tiền phụ phí cho thuốc theo toa có thể thay đổi dựa trên mức Trợ Giúp Thêm mà quý vị nhận được. Xin vui lòng liên lạc chương trình để biết thêm chi tiết. Các Nhà Thuốc/ Bác Sĩ/ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khác có trong hệ thống của chúng tôi. Danh Sách Thuốc Được Đài Thọ và/hoặc hệ thống nhà thuốc và nhà cung cấp dịch vụ có thể thay đổi trong năm. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị trước khi chúng tôi thực hiện sự thay đổi ảnh hưởng đến quý vị. OneCare tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Quý vị có thể nhận thông tin này miễn phí bằng các ngôn ngữ khác. Xin gọi đường dây miễn phí ở số 1-855-705-8823. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-800-735-2929. Cuộc gọi này là miễn phí.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.