OneCare Connect

Tìm một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

Quý vị cần nhà cung cấp dịch vụ nào?

Xin gọi 911, hoặc đến bệnh viện gần nhất, nếu quý vị nghĩ quý vị có một trường hợp cấp cứu y tế hoặc tâm thần.

Doctor Icon

Tìm một bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa Quý vị có thể tìm bằng tên, nhóm y tế, thành phố, ngôn ngữ và nhiều hơn nữa.

Hand Holding Heart Icon

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi Các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi như bác sĩ tâm lý học, bác sĩ tâm thần và thêm nữa.

Eye Icon

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ nhãn khoa Tìm các bác sĩ về mắt như là bác sĩ nhãn khoa chuyên trị bệnh về mắt (ophthalmologist) hoặc bác sĩ nhãn khoa chuyên đo mắt kính (optometrist) theo tên hoặc khu vực.

Hospital Icon

Tìm một bệnh viện hoặc trung tâm Trung tâm là những nơi như là trung tâm chăm sóc dài hạn, phòng thí nghiệm, và trung tâm quang tuyến. Quý vị cũng có thể tìm những trung tâm dịch vụ dành cho người lớn trong cộng đồng (CBAS), các dịch vụ chuyên chở liên quan đến y tế và không liên quan đến y tế, và nhiều nữa.

Mortar Pestle Icon

Tìm một nhà thuốc Tìm kiếm theo khu vực hoặc loại nhà thuốc.

Xin gọi Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima ở số điện thoại dưới đây, nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần trợ giúp tìm một nhà cung cấp dịch vụ.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_WEB023 Accepted 06/17/19

Chương Trình OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) là một chương trình y tế có hợp đồng với Medicare và Medi-Cal nhằm cung cấp phúc lợi của cả hai chương trình cho các tham dự viên. Các giới hạn, tiền phụ phí, và hạn chế có thể được áp dụng. Để biết thêm thông tin, xin gọi Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect hoặc đọc Cẩm Nang Thành Viên OneCare Connect. Các phúc lợi, và/hoặc tiền phụ phí có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Tiền phụ phí cho thuốc theo toa có thể thay đổi dựa trên mức Trợ Giúp Thêm mà quý vị nhận được. Xin vui lòng liên lạc chương trình để biết thêm chi tiết. Các Nhà Thuốc/ Bác Sĩ/ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khác có trong hệ thống của chúng tôi. Danh Sách Thuốc Được Đài Thọ và/hoặc hệ thống nhà thuốc và nhà cung cấp dịch vụ có thể thay đổi trong năm. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị trước khi chúng tôi thực hiện sự thay đổi ảnh hưởng đến quý vị. OneCare tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Quý vị có thể nhận thông tin này miễn phí bằng các ngôn ngữ khác. Xin gọi đường dây miễn phí ở số 1-855-705-8823. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-800-735-2929. Cuộc gọi này là miễn phí.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.