OneCare Connect

Cách Ghi Danh

Quý vị có muốn ghi danh vào chương trình OneCare Connect không?

Chúng tôi làm cho việc ghi danh được dễ dàng.

Nếu quý vị hội đủ điều kiện với OneCare Connect vào hoặc sau tháng sinh nhật của quý vị, quý vị sẽ nhận được 3 thông báo trước.

Để đủ điều kiện cho OneCare Connect

Quý vị phải:

 • Sống tại Quận Cam
 • Có cả Medicare Phần A và B, và Medi-Cal
 • Từ 21 tuổi trở lên
 • Đang không nhận các dịch vụ từ một trung tâm của vùng (regional center)
 • Không được ghi danh vào một số chương trình miễn trừ nhất định
 • Các ngoại lệ khác có áp dụng

Ghi danh tự nguyện

Nếu quý vị muốn tự nguyện ghi danh trước khi quý vị nhận được các thông báo, xin vui lòng gọi để có thông tin và ghi danh vào chương trình OneCare Connect ở số 1-800-960-9070. Chúng tôi làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và đóng cửa vào một số ngày lễ nhất định. Người sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi đường dây miễn phí ở số 1-800-735-2929.

Mẫu Đơn Ghi Danh Download PDF Icon Xin vui lòng in mẫu đơn này, để ghi danh cho chương trình OneCare Connect và gửi qua đường bưu điện đến:

CalOptima
Attention: OneCare Connect Customer Service
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-855-705-8823 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare Connect
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OCC Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_WEB023 Accepted 06/17/19

Chương Trình OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) là một chương trình y tế có hợp đồng với Medicare và Medi-Cal nhằm cung cấp phúc lợi của cả hai chương trình cho các tham dự viên. Các giới hạn, tiền phụ phí, và hạn chế có thể được áp dụng. Để biết thêm thông tin, xin gọi Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect hoặc đọc Cẩm Nang Thành Viên OneCare Connect. Các phúc lợi, và/hoặc tiền phụ phí có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Tiền phụ phí cho thuốc theo toa có thể thay đổi dựa trên mức Trợ Giúp Thêm mà quý vị nhận được. Xin vui lòng liên lạc chương trình để biết thêm chi tiết. Các Nhà Thuốc/ Bác Sĩ/ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khác có trong hệ thống của chúng tôi. Danh Sách Thuốc Được Đài Thọ và/hoặc hệ thống nhà thuốc và nhà cung cấp dịch vụ có thể thay đổi trong năm. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị trước khi chúng tôi thực hiện sự thay đổi ảnh hưởng đến quý vị. OneCare tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Quý vị có thể nhận thông tin này miễn phí bằng các ngôn ngữ khác. Xin gọi đường dây miễn phí ở số 1-855-705-8823. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-800-735-2929. Cuộc gọi này là miễn phí.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.