OneCare Connect

Lịch Hẹn Buổi Hướng Dẫn Thành Viên Mới

Quý vị là thành viên mới của OneCare Connect? Quý vị được mời tham dự!

Tại buổi hướng dẫn thành viên mới, quý vị sẽ tìm hiểu về:

 • Phúc lợi của quý vị
 • Quyền hạn và trách nhiệm của quý vị
 • Cách nhận các dịch vụ y tế và thuốc
 • Cách sử dụng các nguồn trợ giúp trong cộng đồng

Nếu quý vị muốn ghi danh, có thắc mắc, hoặc cần yêu cầu một thông dịch viên, xin vui lòng gọi Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima ở số điện thoại bên dưới.

Buổi hướng dẫn được tổ chức tại CalOptima, 505 City Parkway West, Orange, CA 92868. Buổi hướng dẫn bằng tiếng Việt được tổ chức tại Annex-Trung Tâm Dịch Vụ Cộng Đồng của Quận (County Community Service Center Annex), 15496 Magnolia Street, Suite 111, Westminster, CA 92683.

Chương trình

OneCare Connect
Thời Gian và Địa Điểm
1 giờ trưa đến 2 giờ trưa

Annex-Trung Tâm Dịch Vụ Cộng Đồng của Quận
15496 Magnolia Street, Suite 111
Westminster, CA 92683

Ngày

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2019
Thứ Sáu, ngày 9 tháng 8 năm 2019
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 9 năm 2019
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2019
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2019

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-855-705-8823 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare Connect
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OCC Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_WEB023 Accepted 06/17/19

Chương Trình OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) là một chương trình y tế có hợp đồng với Medicare và Medi-Cal nhằm cung cấp phúc lợi của cả hai chương trình cho các tham dự viên. Các giới hạn, tiền phụ phí, và hạn chế có thể được áp dụng. Để biết thêm thông tin, xin gọi Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect hoặc đọc Cẩm Nang Thành Viên OneCare Connect. Các phúc lợi, và/hoặc tiền phụ phí có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Tiền phụ phí cho thuốc theo toa có thể thay đổi dựa trên mức Trợ Giúp Thêm mà quý vị nhận được. Xin vui lòng liên lạc chương trình để biết thêm chi tiết. Các Nhà Thuốc/ Bác Sĩ/ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khác có trong hệ thống của chúng tôi. Danh Sách Thuốc Được Đài Thọ và/hoặc hệ thống nhà thuốc và nhà cung cấp dịch vụ có thể thay đổi trong năm. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị trước khi chúng tôi thực hiện sự thay đổi ảnh hưởng đến quý vị. OneCare tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Quý vị có thể nhận thông tin này miễn phí bằng các ngôn ngữ khác. Xin gọi đường dây miễn phí ở số 1-855-705-8823. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-800-735-2929. Cuộc gọi này là miễn phí.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.