OneCare Connect

Chương Trình Nhà Thuốc

Nhà thuốc và phúc lợi thuốc của quý vị

Sự đài thọ Medicare Phần D là một chương trình liên bang giúp trả tiền cho các loại thuốc theo toa. Danh sách thuốc là một danh sách các thuốc được OneCare Connect đài thọ. Qua OneCare Connect, phúc lợi nhà thuốc của quý vị được đài thọ với một khoản tiền phụ phí nhỏ. Sau khi quý vị trả tiền phụ phí, chúng tôi sẽ trả tiền cho các loại thuốc được liệt kê trong danh sách thuốc của chúng tôi nếu:

 • Thuốc đó cần thiết về mặt y tế
 • Thuốc theo toa được lấy tại một nhà thuốc trong hệ thống
 • Làm theo các quy định khác của chương trình

Một số thuốc yêu cầu sự chấp thuận trước khi quý vị có thể nhận được chúng. Việc này được gọi là “sự cho phép trước.” Trong một số trường hợp, trước tiên quý vị phải thử một số loại thuốc nhất định để chữa trị tình trạng bệnh của quý vị trước khi chúng tôi đài thọ loại thuốc khác cho tình trạng đó. Việc này được gọi là “trị liệu từng bước.”

Arrow Icon

Danh sách thuốc được đài thọ của OneCare Connect năm 2019 (danh sách thuốc) Danh sách này bao gồm các tiêu chuẩn của sự cho phép trước. Danh sách cũng có các tiêu chuẩn cho việc trị liệu từng bước.

Mortar Pestle Icon

Tìm Một Nhà Thuốc Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm một nhà thuốc trong hệ thống gần nơi quý vị ở.

Thông Tin Quan Trọng Khác Về Nhà Thuốc

Các sự chuyển tiếp và ngoại lệ của thuốc theo toa

Các thành viên mới có thể lấy các loại thuốc không có trong danh sách thuốc của chúng tôi hoặc thuốc có một số giới hạn nhất định. Quý vị nên thảo luận với bác sĩ gia đình (PCP) của quý vị để quyết định xem nếu quý vị có thể đổi sang một loại thuốc phù hợp với sự đài thọ của chúng tôi hoặc yêu cầu một sự ngoại lệ. Các thành viên hiện tại có thể yêu cầu một ngoại lệ nếu bác sĩ gia đình của quý vị kê toa một loại thuốc không được đài thọ.

Quy định chuyển tiếp thuốc theo toa của Medicare Download PDF Icon Đây là quy trình chuyển đổi của CalOptima cho các thành viên. Quy định cho quý vị biết cách để nhận một số lượng tạm thời của các thuốc phần D không có trong danh sách thuốc trong thời gian chuyển tiếp. Quy định cũng liệt kê các loại thuốc có trong danh sách thuốc mà yêu cầu sự cho phép trước hoặc các hạn chế quản lý việc sử dụng khác.

Yêu cầu xác định sự đài thọ thuốc theo toa  Download PDF Icon Sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu sự cho phép trước hoặc một ngoại lệ.

Yêu cầu thanh toán cho thuốc theo toa Download PDF Icon Nếu quý vị tự trả, sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu thanh toán.

Arrow Icon

Quản lý việc trị liệu bằng thuốc Chương trình này cung cấp cho quý vị công cụ để tận dụng tối đa các loại thuốc của quý vị. Việc này có thể giúp quý vị luôn khỏe mạnh.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-855-705-8823 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare Connect
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OCC Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_WEB023 Accepted 06/17/19

Chương Trình OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) là một chương trình y tế có hợp đồng với Medicare và Medi-Cal nhằm cung cấp phúc lợi của cả hai chương trình cho các tham dự viên. Các giới hạn, tiền phụ phí, và hạn chế có thể được áp dụng. Để biết thêm thông tin, xin gọi Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect hoặc đọc Cẩm Nang Thành Viên OneCare Connect. Các phúc lợi, và/hoặc tiền phụ phí có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Tiền phụ phí cho thuốc theo toa có thể thay đổi dựa trên mức Trợ Giúp Thêm mà quý vị nhận được. Xin vui lòng liên lạc chương trình để biết thêm chi tiết. Các Nhà Thuốc/ Bác Sĩ/ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khác có trong hệ thống của chúng tôi. Danh Sách Thuốc Được Đài Thọ và/hoặc hệ thống nhà thuốc và nhà cung cấp dịch vụ có thể thay đổi trong năm. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị trước khi chúng tôi thực hiện sự thay đổi ảnh hưởng đến quý vị. OneCare tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Quý vị có thể nhận thông tin này miễn phí bằng các ngôn ngữ khác. Xin gọi đường dây miễn phí ở số 1-855-705-8823. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-800-735-2929. Cuộc gọi này là miễn phí.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.