Cách để Nộp Đơn Than Phiền hoặc Khiếu Nại

Điền một Đơn Than Phiền hoặc Khiếu Nại

Chúng tôi muốn biết những quan tâm của quý vị về những dịch vụ chăm sóc sức khỏe quý vị nhận được khi là một thành viên của CalOptima. Chúng tôi muốn quý vị tham khảo với bác sĩ hoặc nhóm y tế nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì về việc chăm sóc sức khỏe. Nếu không làm được việc này, hoặc quý vị cần sự giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc Văn Phòng Dịch Vụ CalOptima ở số 1-714-246-8500 hoặc số điện thoại miễn phí 1-888-587-8088.

Quý vị cũng có quyền nộp đơn than phiền nếu không hài lòng với sự chăm sóc, những dịch vụ hoặc sự điều trị quý vị nhận được. Quý vị có thể nộp đơn than phiền bất cứ lúc nào về sự việc xảy ra mà quý vị không hài lòng bằng cách:

  • Điền Đơn Than Phiền hoặc Khiếu Nại của Thành Viên Trên Mạng và bấm vào nút “Nộp” (tiếng Anh là “Submit”) để nộp đơn an toàn qua mạng.

  • Liên lạc Văn Phòng Dịch Vụ CalOptima ở số 1-714-246-8500 hoặc số điện thoại miễn phí 1-888-587-8088; hoặc

  • Đến văn phòng của chúng tôi tại 505 City Parkway West, Orange, CA 92868, hoặc

  • Điền vào Mẫu Đơn Than Phiền của Thành Viên Trên Giấy hoặc viết thư cho CalOptima và gửi đến 505 City Parkway West, Orange, CA 92868.

Sau khi CalOptima nhận được sự than phiền, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một thư cho biết về tình trạng của sự than phiền trong vòng năm (5) ngày theo lịch và cho biết tên của Chuyên Viên Giải Quyết Khiếu Nại để quý vị có thể liên lạc nếu có bất cứ câu hỏi gì. Nếu quý vị nộp đơn khiếu nại qua trang mạng sau giờ làm việc, thư thông báo sẽ được gửi đến quý vị trong vòng năm (5) ngày theo lịch tính từ ngày làm việc kế tiếp. Một lá thư trả lời về sự than phiền sẽ được gửi đến quý vị trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận được sự than phiền của quý vị.

Trường Hợp Khẩn Cấp: bất cứ than phiền nào ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng sức khỏe sẽ được CalOptima xem xét trong vòng bảy mươi hai (72) tiếng kể từ khi nhận được sự than phiền.

Quý vị cũng có thể gọi Đường Dây Nóng Báo Cáo Gian Lận của CalOptima (tiếng Anh là CalOptima Fraud Hotline) ở số 1-877-837-4417 để báo cáo bất kỳ hành động nào quý vị nghĩ là gian lận, như khi một bác sĩ hoặc dược sĩ yêu cầu quý vị trả nhiều hơn số tiền quý vị phải trả cho buổi khám bệnh hoặc chi phí các loại thuốc, hoặc nếu quý vị biết người nào đó đang sử dụng thẻ Medi-Cal của người khác. Quý vị không cần phải cung cấp tên khi báo cáo các hành động gian lận.

CalOptima sẽ không đối xử bất công với quý vị hoặc giới hạn những phúc lợi dưới bất kỳ hình thức nào nếu quý vị cho chúng tôi biết về những quan tâm hoặc nộp đơn than phiền với chúng tôi.

Quyền Được Yêu Cầu Buổi Điều Trần với Tiểu Bang:

Thành viên của CalOptima có quyền yêu cầu một Buổi Điều Trần với Tiểu Bang của Medi-Cal sau khi quý vị nộp đơn khiếu nại cho CalOptima và quý vị vẫn không đồng ý với quyết định.

Yêu cầu điều trần phải được nộp cho Tiểu Bang trong vòng 120 ngày kể từ ngày của quyết định muốn khiếu nại hoặc hành động khiến cho Thành viên không hài lòng.

Các thành viên có thể gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ CalOptima ở số điện thoại miễn phí 1-888-587-8088 để được giúp đỡ hoặc gọi cho Văn Phòng Trả Lời và Giải Quyết của Sở Xã Hội (Department of Social Services Public Inquiry and Response Unit) ở số 1-800-952-5253 và yêu cầu được chuyển đến đường dây của Yêu Cầu Điều Trần.

Thành viên suy thính giác có thể gọi 1-800-952-8349.

Thành viên cũng có thể gửi thư yêu cầu một Buổi Điều Trần với Tiểu Bang qua địa chỉ:

California Department of Social Services, State Hearing Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, CA 94244-2430

 

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.

Language
Text Size