Mẫu Đơn Than Phiền và Khiếu Nại của Thành Viên Trên Mạng

Xin vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây và bấm “Nộp” (“Submit”), sau đó xem xét lại mẫu đơn để chắc chắn là đúng. Khi mọi thứ đều đúng, bấm “Nộp” (“Submit”) lần nữa, và mẫu đơn sẽ được gửi đến chúng tôi. Nếu quý vị có bất kỳ vấn đề gì khi điền mẫu đơn này, xin vui lòng gọi văn phòng Dịch Vụ của chúng tôi ở số điện thoại dưới đây.

* = Phần Bắt Buộc

Ngày than phiền:

Sunday, June 16, 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xin quý vị dành một ít thời gian xem lại mẫu đơn này và sửa lại những thay đổi hoặc thêm vào những chi tiết cần thiết. Nếu quý vị gặp trở ngại cho việc điền vào mẫu đơn này, xin vui lòng gọi Văn Phòng Dịch Vụ của chúng tôi ở số điện thoại 1-888-587-8088.

Xin cám ơn quý vị đã dành thời gian chia sẻ những quan tâm của quý vị với CalOptima. Xin tham khảo tài liệu Cẩm Nang Thành Viên CalOptima để biết thêm các chi tiết về quyền lợi của quý vị, sự đài thọ y tế, và những dịch vụ khác.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.

Language
Text Size