Trong Phần Này

Ngày và Giờ của Những Buổi Hướng Dẫn Thành Viên Mới

Ngày và Giờ của Những Buổi Hướng Dẫn Thành Viên Mới

Chương Trình

Ngày

Medi-Cal Health Network

Giờ và Địa Điểm

9:30 đến 10:30 sang

County Community Service Center Annex
15496 Magnolia St., Ste. 111
Westminster, CA 92683

Thứ Tư 23 Tháng 1, 2019
Thứ Tư 20 Tháng 2, 2019
Thứ Tư 20 Tháng 3, 2019
Thứ Tư 24 Tháng 4, 2019
Thứ Tư 22 Tháng 5, 2019
Thứ Tư 26 Tháng 6, 2019
Thứ Tư 24 Tháng 7, 2019
Thứ Tư 21 Tháng 8, 2019
Thứ Tư 25 Tháng 9, 2019
Thứ Tư 23 Tháng 10, 2019
Thứ Tư 20 Tháng 11, 2019

  

Chương Trình

Ngày

Medi-Cal COD (Medi-Medi)

Giờ và Địa Điểm

9:30 đến 10:30 sang

County Community Service Center Annex
15496 Magnolia St., Ste. 111
Westminster, CA 92683

Thứ Tư, Ngày 9 Tháng 1, 2019
Thứ Tư, Ngày 6 Tháng 3, 2019
Thứ Tư, Ngày 8 Tháng 5, 2019
Thứ Tư, Ngày 10 Tháng 7, 2019
Thứ Tư, Ngày 4 Tháng 9, 2019
Thứ Tư, Ngày 6 Tháng 11, 2019

  

Chương Trình

Ngày

OneCare Connect

Giờ và Địa Điểm

1:00 đến 2:00 chiều

CalOptima
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

Thứ Năm, ngày 10 tháng 1 năm 2019
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 2 năm 2019
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 3 năm 2019
Thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2019
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2019
Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2019
Thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2019
Thứ Sáu, ngày 9 tháng 8 năm 2019
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 9 năm 2019
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2019
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2019

  

Chương Trình

Ngày

OneCare (HMO SNP)

Giờ và Địa Điểm

11:00 sáng đến 12:00 trưa

CalOptima
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

Thứ Ba, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
Thứ Ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019
Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019
Thứ Ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019
Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019
Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019
Thứ Ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019
Thứ Ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019
Thứ Ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019
Thứ Ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019

  

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.

Language
Text Size