Chúng Tôi Nói Cùng Ngôn Ngữ với Quý Vị

Chào Mừng Quý Vị đến với Chương Trình OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)!

OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) là một chương trình y tế mới kết hợp các phúc lợi Medicare và Medi-Cal của quý vị. Quý vị cũng nhận sự chăm sóc nhãn khoa và dịch vụ chuyên chở đến các buổi hẹn y tế mà không phải trả thêm chi phí.

Một Điều Phối Viên Chăm Sóc Cá Nhân làm việc với quý vị và bác sĩ của quý vị để tạo ra một chương trình chăm sóc y tế phù hợp với các nhu cầu của quý vị. Hơn nữa, quý vị có thể nhận sự hỗ trợ và các dịch vụ quý vị cần bất cứ lúc nào. Điều này giúp việc nhận dịch vụ chăm sóc y tế có phẩm chất dễ dàng hơn!

Để là thành viên của OneCare Connect, quý vị phải:

 • Sống trong Quận Cam

 • Có Medi-Cal, và cũng có Medicare Phần A B

 • Từ 21 tuổi trở lên

 • Không nhận các dịch vụ từ trung tâm trong vùng, và không gia nhập vào các chương trình miễn giảm nào

Để biết thêm thông tin về OneCare Connect hoặc để được giúp đỡ với sự chăm sóc y tế của quý vị, xin gọi Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect ở đường dây miễn phí số 1-855-705-8823, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-800-735-2929. Hoặc đến văn phòng của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi chào đón các thành viên đến văn phòng mà không có hẹn trước.

Các Tài Liệu Quan Trọng cho Các Thành Viên OneCare Connect

Sức khỏe của quý vị thì quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi có mặt để giúp quý vị hiểu và tiếp nhận tất cả các phúc lợi của quý vị khi là một thành viên của OneCare Connect. Các tài liệu sau đây giải thích các quyền lợi, phúc lợi của quý vị, cách nhận sự chăm sóc và nhiều hơn nữa. Nếu các tài liệu mà quý vị muốn đọc bằng ngôn ngữ của quý vị không được liệt kê, xin gọi cho Văn Phòng OneCare Connect ở đường dây miễn phí số 1-855-705-8823, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-800-735-2929. Hoặc đến văn phòng của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi chào đón các thành viên đến văn phòng mà không có hẹn trước.

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Ngôn Ngữ 
Chúng tôi có dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời các câu hỏi về chương sức khỏe và chương trình thuốc men. Nếu quí vị cần thông dịch viên xin gọi 1-855-705-8823 sẽ có nhân viên nói tiếng Việt giúp đỡ quí vị. Đây là dịch vụ miễn phí.

Thông Báo về việc Không Phân Biệt Đối Xử

Bản Đánh Giá Chương Trình OneCare Connect năm 2019

Thông Tin Gia Nhập

Mẫu Đơn Gia Nhập OneCare Connect 
Nếu quý vị muốn nộp đơn để trở thành một thành viên của OneCare Connect, hãy điền hoàn tất và gửi lại mẫu đơn này cho OneCare Connect.

Lịch Buổi Hướng Dẫn Thành Viên Mới năm 
Quý vị mới gia nhập vào OneCare Connect? Hãy tham dự một Buổi Hướng Dẫn Thành Viên Mới để biết cách nhận được các phúc lợi của quý vị đầy đủ nhất.

Thông Tin Các Phúc Lợi năm 2019

Bản Tóm Tắt Các Phúc Lợi của OneCare Connect năm 2019 
Bản Tóm Tắt Các Phúc Lợi cung cấp cho quý vị một sự tóm tắt các phúc lợi mà quý vị được thụ hưởng khi là một thành viên của OneCare Connect.

Cẩm Nang Thành Viên của OneCare Connect năm 2019 
Cẩm Nang Thành Viên là một sự hướng dẫn toàn diện về tất cả các phúc lợi của quý vị khi là một thành viên của OneCare Connect, bao gồm thông tin về những gì được đài thọ, cách nhận các dịch vụ, các quyền hạn của quý vị khi là một thành viên, các trách nhiệm của quý vị và nhiều hơn nữa.

Danh Sách Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Nhà Thuốc của OneCare Connect 2019 
Sử dụng Danh Sách Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Nhà Thuốc để tìm một bác sĩ, bác sĩ chuyên môn, nhà thuốc hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác được đài thọ gần quý vị.

Thông Báo Thực Hiện Quyền Riêng Tư

CalOptima có quy định về quyền riêng tư giải thích những bước chúng tôi làm để giữ kín thông tin cá nhân của quý vị. Điều này cũng giải thích cách nào và khi nào chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị với người khác.

Xem Thông Báo Thực Hiện Quyền Riêng Tư

Cách Điền Đơn Than Phiền

Là một thành viên của OneCare Connect, chúng tôi muốn nghe những sự quan tâm của quý vị về các dịch vụ chăm sóc y tế mà quý vị nhận được. Chúng tôi muốn quý vị thảo luận với bác sĩ hoặc nhóm y tế của quý vị nếu quý vị có bất cứ câu hỏi gì về sự chăm sóc y tế. Nếu không thể, hoặc quý vị cần sự giúp đỡ, xin gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect ở đường dây miễn phí số 1-855-705-8823, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-800-735-2929. Hoặc đến văn phòng của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi chào đón các thành viên đến văn phòng mà không có hẹn trước.

Cách Điền Đơn Khiếu Nại hoặc Than Phiền

Những Mẫu Đơn Thường Gặp

OneCare Connect muốn giúp quý vị nhận sự chăm sóc y tế quý vị cần dễ dàng hơn. Liệt kê sau đây là những mẫu đơn quý vị có thể sử dụng khi thảo luận với OneCare Connect hoặc bác sĩ của quý vị. Nếu quý vị không thể tìm thấy những gì quý vị đang tìm kiếm, xin gọi cho Điều Phối Viên Chăm Sóc Cá Nhân của quý vị hoặc Văn Phòng Dịch Vụ của OneCare Connect ở đường dây miễn phí số 1-855-705-8823, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-800-735-2929. Hoặc đến văn phòng của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi chào đón các thành viên đến văn phòng mà không có hẹn trước.

Mẫu Đơn Yêu Cầu Xác Định Thuốc Có Toa của OneCare Connect bằng Bản In

Mẫu Đơn Yêu Cầu Xác Định Thuốc Có Toa của OneCare Connect trên Trang Mạng

Mẫu Đơn Khiếu Nại và Than Phiền

Mẫu Đơn Chỉ Định Người Đại Diện

Mẫu Đơn Cho Phép Tiết Lộ Thông Tin Về Sức Khỏe Được Giữ Kín (PHI)

Bản Hướng Dẫn Sự Cho Phép theo Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và ung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế (HIPAA) của CalOptima để Tiết Lộ hông Tin về Sức Khỏe Được Giữ Kín (PHI)

Mẫu Đơn Xin Gia Nhập

Sự Yêu Cầu của Cá Nhân cho việc Tiếp Nhận Thông Tin Y Tế Được Bảo Mật (PHI)

Sự Yêu Cầu của Thành Viên cho việc Thay Đổi Thông Tin Y Tế Được Bảo Mật (PHI)

Mẫu Đơn Yêu Cầu Trả Tiền Cho Các Loại Thuốc Theo Toa

Sự Yêu Cầu cho việc Liệt Kê Các Trường Hợp Tiết Lộ Thông Tin

Sự Yêu Cầu cho việc Hạn Chế về Cách Thức/Phương Pháp của việc Giao Tiếp Bảo Mật

Sự Yêu Cầu cho việc Hạn Chế về Sự Sử Dụng hoặc Tiết Lộ Thông Tin Y Tế Được Bảo Mật (PHI)

Văn Bản Không Đồng Ý

Mẫu Đơn Báo Cáo Sự Nghi Ngờ Gian Lận hoặc Lạm Dụng

Chúng Tôi Nói Cùng Ngôn Ngữ với Quý Vị

Tại OneCare Connect, chúng tôi tin rằng việc cung cấp các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của cộng đồng thì quan trọng. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng quý vị nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất có thể. OneCare Connect tôn trọng quý vị, văn hóa và tín ngưỡng của quý vị. Chúng tôi muốn quý vị cảm thấy thoải mái khi thảo luận với chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị.

Để Dễ Dàng Hơn Cho Quý Vị, OneCare Connect Cung Cấp:

 • Nhân viên nói hai ngôn ngữ để giúp quý vị với ngôn ngữ của mình

 • Các dịch vụ thông dịch viên, bao gồm ngôn ngữ dành cho người khiếm thính (American Sign Language), miễn phí cho tất cả các nhu cầu chăm sóc y tế của quý vị. Quý vị không cần nhờ bạn bè hoặc các thành viên trong gia đình thông dịch cho quý vị. Quý vị có thể nhận dịch vụ thông dịch viên 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, cho:

  Các dịch vụ y tế: các buổi khám bác sĩ, các dịch vụ sau giờ làm việc, chăm sóc khẩn cấp, nhà thuốc và các lớp giáo dục y tế

  Các dịch vụ không liên quan đến y tế: dịch vụ thành viên, sự than phiền của thành viên và các buổi hướng dẫn thành viên mới

 • Các tài liệu giáo dục y tế và gia nhập được in bằng nhiều thứ tiếng miễn phí cho quý vị

 • Theo sự yêu cầu, những tài liệu bằng các hình thức khác, như chữ nổi Braille dành cho người khiếm thị, băng đĩa thu thanh hoặc chữ in khổ lớn

Tất cả những gì quý vị cần là gọi cho nhóm y tế của quý vị hoặc OneCare Connect. Để lấy hẹn, hãy chắc chắn rằng quý vị yêu cầu thông dịch viên ít nhất 5 ngày làm việc trước buổi hẹn của quý vị.

Để liên lạc với chúng tôi, xin gọi Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect ở đường dây miễn phí số 1-855-705-8823, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-800-735-2929. Hoặc đến văn phòng của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi chào đón các thành viên đến văn phòng mà không có hẹn trước.

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin nhấn vào trang mạng nối kết dưới đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_WEB022 Accepted 05/10/19

Chương Trình OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) là một chương trình y tế có hợp đồng với Medicare và Medi-Cal nhằm cung cấp phúc lợi của cả hai chương trình cho các tham dự viên. Các giới hạn, tiền phụ phí, và hạn chế có thể được áp dụng. Để biết thêm thông tin, xin gọi Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect hoặc đọc Cẩm Nang Thành Viên OneCare Connect. Các phúc lợi, và/hoặc tiền phụ phí có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Tiền phụ phí cho thuốc theo toa có thể thay đổi dựa trên mức Trợ Giúp Thêm mà quý vị nhận được. Xin vui lòng liên lạc chương trình để biết thêm chi tiết. Các Nhà Thuốc/ Bác Sĩ/ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khác có trong hệ thống của chúng tôi. Danh Sách Thuốc Được Đài Thọ và/hoặc hệ thống nhà thuốc và nhà cung cấp dịch vụ có thể thay đổi trong năm. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị trước khi chúng tôi thực hiện sự thay đổi ảnh hưởng đến quý vị. OneCare tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Quý vị có thể nhận thông tin này miễn phí bằng các ngôn ngữ khác. Xin gọi đường dây miễn phí ở số 1-855-705-8823. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-800-735-2929. Cuộc gọi này là miễn phí.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.

Language
Text Size