OneCare Connect

Cần Nhận Được Lời Khuyên về Sức Khỏe?

Hãy gọi cho Đường dây Tư vấn với Y tá của CalOptima ở số 1-844-447-8441

Nếu quý vị cần lời khuyên về sức khỏe, xin gọi cho bác sĩ của quý vị trước, hoặc nhóm y tế của quý vị.

Chúng tôi muốn quý vị có thể nhận được những câu trả lời khi quý vị hoặc người thân của quý vị bị bệnh, cảm thấy không khỏe hoặc bị thương.

Nếu quý vị không thể liên lạc được với bác sĩ của quý vị, quý vị có thể thảo luận với một trong số các y tá của chúng tôi 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Các y tá trả lời điện thoại và có thể giúp quý vị nhận được thông tin mà quý vị cần để tự chăm sóc bản thân tại nhà.

Y tá cũng có thể giúp quý vị biết được cách chăm sóc mà quý vị cần.

Chẳng hạn như buổi khám với bác sĩ, chăm sóc khẩn cấp hoặc phòng cấp cứu.

 • Nhận biết các triệu chứng của quý vị và những gì quý vị có thể làm
 • Cho quý vị những điều cần biết về chăm sóc khẩn cấp và không khẩn cấp
 • Giới thiệu quý vị để nhận sự giúp đỡ hoặc khám với bác sĩ của quý vị, đến trung tâm chăm sóc khẩn cấp hoặc đến bệnh viện
 • Giải thích về tình trạng hoặc chẩn đoán của quý vị
 • Tìm hiểu về thuốc của quý vị (các loại thuốc)
 • Cung cấp dịch vụ thông dịch qua điện thoại

Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-844-514-3774.

Xin gọi 911, nếu quý vị nghĩ rằng quý vị có một tình trạng cấp cứu về y tế hoặc tâm thần hoặc đi đến bệnh viện gần nhất.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-855-705-8823 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare Connect
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OCC Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_WEB023 Accepted 06/17/19

Chương Trình OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) là một chương trình y tế có hợp đồng với Medicare và Medi-Cal nhằm cung cấp phúc lợi của cả hai chương trình cho các tham dự viên. Các giới hạn, tiền phụ phí, và hạn chế có thể được áp dụng. Để biết thêm thông tin, xin gọi Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect hoặc đọc Cẩm Nang Thành Viên OneCare Connect. Các phúc lợi, và/hoặc tiền phụ phí có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Tiền phụ phí cho thuốc theo toa có thể thay đổi dựa trên mức Trợ Giúp Thêm mà quý vị nhận được. Xin vui lòng liên lạc chương trình để biết thêm chi tiết. Các Nhà Thuốc/ Bác Sĩ/ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khác có trong hệ thống của chúng tôi. Danh Sách Thuốc Được Đài Thọ và/hoặc hệ thống nhà thuốc và nhà cung cấp dịch vụ có thể thay đổi trong năm. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị trước khi chúng tôi thực hiện sự thay đổi ảnh hưởng đến quý vị. OneCare tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Quý vị có thể nhận thông tin này miễn phí bằng các ngôn ngữ khác. Xin gọi đường dây miễn phí ở số 1-855-705-8823. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-800-735-2929. Cuộc gọi này là miễn phí.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.