Tìm Kiếm một Nhà Thuốc

Tìm Kiếm Nhà Thuốc Trên Trang Mạng

Để tìm một nhà thuốc, hãy sử dụng công cụ tìm kiếm nhà thuốc bên dưới hoặc đọc Danh Sách Nhà Thuốc CalOptima trong tập tài liệu thành viên của quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên lạc với văn phòng Dịch Vụ tại 1-714-246-8500 hoặc số miễn phí 1-888-587-8088, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Chúng tôi có nhân viên nói ngôn ngữ của quý vị. Người dùng TDD/TTY có thể gọi 1-800-735-2929.

Quý vị muốn tìm nhà cung cấp dịch vụ ở địa điểm nào?

Các Chi Tiết Nhà Thuốc

Language
Text Size