OneCare Connect

Sự Khởi Đầu

Chào mừng quý vị đến với Chương Trình OneCare Connect

OneCare Connect là gì?

OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare–Medicaid Plan) kết hợp phúc lợi Medicare và Medi-Cal của quý vị làm cho việc nhận sự chăm sóc y tế có phẩm chất dễ dàng hơn. Quý vị cũng nhận được sự chăm sóc nhãn khoa và dịch vụ chuyên chở đến các buổi hẹn y khoa mà không tốn thêm chi phí.

Ngoài ra, quý vị được trợ giúp để nhận những dịch vụ quý vị cần, khi quý vị cần. Một Điều Phối Viên Chăm Sóc Cá Nhân làm việc với quý vị và các bác sĩ của quý vị để tạo ra một chương trình y tế phù hợp với các nhu cầu của quý vị.

Để biết nếu quý vị hội đủ điều kiện, xin vui lòng gọi Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect ở số điện thoại dưới đây.

Arrow Icon

Tìm hiểu cách để ghi danh Tìm hiểu cách để nộp đơn.

Arrow Icon

Tìm hiểu về các phúc lợi được đài thọ Xem bản tóm tắt các phúc lợi của OneCare Connect.

Arrow Icon

Tham khảo các câu hỏi thường gặp Xem câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về OneCare Connect.

Arrow Icon

Thành viên mới nên bắt đầu tại đây Tìm hiểu về 2 việc quý vị cần thực hiện ngay lập tức.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-855-705-8823 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare Connect
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OCC Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_WEB023 Accepted 06/17/19

Chương Trình OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) là một chương trình y tế có hợp đồng với Medicare và Medi-Cal nhằm cung cấp phúc lợi của cả hai chương trình cho các tham dự viên. Các giới hạn, tiền phụ phí, và hạn chế có thể được áp dụng. Để biết thêm thông tin, xin gọi Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect hoặc đọc Cẩm Nang Thành Viên OneCare Connect. Các phúc lợi, và/hoặc tiền phụ phí có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Tiền phụ phí cho thuốc theo toa có thể thay đổi dựa trên mức Trợ Giúp Thêm mà quý vị nhận được. Xin vui lòng liên lạc chương trình để biết thêm chi tiết. Các Nhà Thuốc/ Bác Sĩ/ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khác có trong hệ thống của chúng tôi. Danh Sách Thuốc Được Đài Thọ và/hoặc hệ thống nhà thuốc và nhà cung cấp dịch vụ có thể thay đổi trong năm. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị trước khi chúng tôi thực hiện sự thay đổi ảnh hưởng đến quý vị. OneCare tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Quý vị có thể nhận thông tin này miễn phí bằng các ngôn ngữ khác. Xin gọi đường dây miễn phí ở số 1-855-705-8823. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-800-735-2929. Cuộc gọi này là miễn phí.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.