OneCare Connect

Thông tin

Chào mừng quý vị đến với Chương Trình OneCare Connect

OneCare Connect Đã Thay Đổi Thành OneCare

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, chương trình OneCare Connect sẽ được đổi thành Chương trình OneCare (HMO D-SNP), Medicare Medi-Cal. Nếu quý vị đã ở trong chương trình OneCare Connect, quý vị vẫn có thể tìm được thông tin về thành viên trên trang mạng như:

  • Các tài liệu thành viên như các tài liệu về chương trình và nhà thuốc
  • Thông tin về quyền của thành viên như nộp than phiền, khiếu nại và Buổi Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang


Các thông tin của chương trình OneCare Connect sẽ có trên trang mạng cho đến .

Nếu quý vị có thắc mắc, xin gọi số miễn phí của OneCare tại 1-877-412-2734 TTY 711, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
  • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect
    Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
    1-855-705-8823 Đường dây miễn phí
    711 TTY

Đến Văn Phòng của Chúng Tôi

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.