Medi-Cal

Tìm một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

Quý vị cần nhà cung cấp dịch vụ nào?

Xin gọi 911, hoặc đến bệnh viện gần nhất, nếu quý vị nghĩ quý vị có một trường hợp cấp cứu y tế hoặc tâm thần.

Doctor Icon

Tìm một bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa Quý vị có thể tìm bằng tên, nhóm y tế, thành phố, ngôn ngữ và nhiều hơn nữa.

Hand Holding Heart Icon

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi Các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi như bác sĩ tâm lý học, bác sĩ tâm thần và thêm nữa.

Arrow Pointing Right Icon

Đặt hẹn khám telehealth (dịch vụ y tế thông qua hệ thống viễn thông) với nhà cung cấp dịch vụ Sức khỏe Hành vi! Mẫu đơn yêu cầu này chỉ dành cho những buổi hẹn không khẩn cấp. Đối với những trường hợp khẩn cấp, xin gọi 911 hoặc đi đến phòng cấp cứu gần nhất.

Eye Icon

Find a vision provider Tìm các bác sĩ về mắt như là bác sĩ nhãn khoa chuyên trị bệnh về mắt (ophthalmologist) hoặc bác sĩ nhãn khoa chuyên đo mắt kính (optometrist) theo tên hoặc khu vực.

Hospital Icon

Tìm một bệnh viện hoặc trung tâm Trung tâm là những nơi như là trung tâm chăm sóc dài hạn, phòng thí nghiệm, và trung tâm quang tuyến. Quý vị cũng có thể tìm những trung tâm dịch vụ dành cho người lớn trong cộng đồng (CBAS), các dịch vụ chuyên chở liên quan đến y tế và không liên quan đến y tế, và nhiều nữa.

Urgent Care Icon

Tìm trung tâm chăm sóc khẩn cấp Chăm sóc khẩn cấp là dịch vụ chăm sóc quý vị cần trong vòng 24 tiếng, nhưng không phải là một tình trạng cấp cứu hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

Mortar Pestle Icon

Tìm nhà thuốc Tìm một nhà thuốc, tìm kiếm trong Danh sách Thuốc theo Hợp đồng và nhiều hơn nữa trên trang mạng Medi-Cal Rx của Văn phòng Dịch vụ Chăm sóc Y tế.

CalOptima Health’s Delegation Model

CalOptima Health works with many subcontractors, including doctors, specialists, pharmacies, hospitals, health networks, medical groups and other health care providers. Subcontractors may be assigned to perform certain tasks on behalf of CalOptima Health. We work together with our subcontractors to determine which functions will be their responsibility and which will remain with CalOptima Health. The tasks could include authorizations, billing, provider credentialing, coordinating medical appointments or other operational functions. CalOptima Health conducts quality assessments of all subcontracted providers to ensure members can see the providers they need for quality care in locations that are easy to access.

Your primary care provider (PCP) will refer you to specialists and services connected with their medical group, health network or with CalOptima Health. If you are going to a specialist already, talk with your PCP or call CalOptima Health Customer Service at 1-888-587-8088 (TTY 711). Customer Service will help you see that provider if you are eligible for continuity of care. For more information, go to the section in the member handbook.


Subcontractor and Downstream Subcontractor Certification Report

Xin gọi Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima ở số điện thoại dưới đây, nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần trợ giúp tìm một nhà cung cấp dịch vụ.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu