OneCare Connect

Tài Liệu cho Thành Viên

Những tài liệu quý vị có thể cần

Tải xuống cẩm nang thành viên OCC năm 2022 Download PDF Icon Cẩm nang liệt kê dịch vụ nào được đài thọ, cách nhận các dịch vụ, quyền hạn của quý vị khi là một thành viên, trách nhiệm của quý vị và nhiều hơn nữa.

Tải xuống bản tóm tắt các phúc lợi OCC năm 2022  Đây là một bản tóm tắt, xin vui lòng xem cẩm nang thành viên OneCare Connect để có danh sách các phúc lợi đầy đủ.

Thông Báo Hàng Năm về Các Thay Đổi năm 2022 Download PDF Icon Đọc Thông Báo Hàng Năm về Các Thay Đổi năm 2022

Tải xuống danh sách nhà cung cấp dịch vụ và nhà thuốc của OneCare Connect năm 2022  Xin sử dụng Danh sách Nhà cung cấp dịch vụ và Nhà thuốc để tìm bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa, nhà thuốc hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác gần quý vị.

Arrow Icon

Danh sách thuốc được đài thọ của OneCare Connect năm 2022 (danh sách thuốc) Danh sách này bao gồm các tiêu chuẩn của sự cho phép trước. Danh sách cũng có các tiêu chuẩn cho việc trị liệu từng bước.

Document with arrow pointing down icon

Danh Mục và Các Hướng Dẫn Đặt Mua Thuốc Không Cần Toa (Over-the-Counter, OTC) Năm 2022  Download PDF Icon Tải xuống danh mục. Tìm hiểu cách đặt mua các sản phẩm thuốc không cần toa qua mạng, qua điện thoại hay qua đường bưu điện.

Bản tin thành viên mới nhất Download PDF Icon Đọc những lời khuyên để giữ cho quý vị và gia đình của quý vị khỏe mạnh

Arrow Icon

Các mẫu đơn thông dụng Có nhiều mẫu đơn quý vị có thể cần.

Arrow Icon

Những tài liệu quan trọng khác Xem Xếp hạng Chương trình OneCare Connect, Chính sách Minh định Có sẵn Tốt nhất, Thông báo Quyền Riêng Tư, Thông báo Không Phân Biệt Đối Xử, Các Thông báo Hàng Năm và các tài liệu khác.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
  • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect
    Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
    1-855-705-8823 Đường dây miễn phí
    711 TTY

Đến Văn Phòng của Chúng Tôi

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.