PACE

Phúc lợi

Bản tóm tắt ngắn gọn về các phúc lợi được CalOptima Health PACE đài thọ.

CalOptima Health PACE cung cấp cho quý vị nhiều dịch vụ và phúc lợi, được Medicare và Medi-Cal đài thọ. Các dịch vụ có thể cung cấp tại nhà, trong cộng đồng hoặc tại Trung tâm PACE. Nhóm Chăm Sóc Liên Ngành (Interdisciplinary Team, IDT) sẽ làm việc với quý vị và gia đình của quý vị để lập một kế hoạch chăm sóc cá nhân.

Không có tiền khấu trừ, không có mức tối đa trọn đời

Stethoscope Icon

Dịch vụ chuyên nghiệp

 • Khám với bác sĩ gia đình
 • Khám với bác sĩ chuyên khoa y tế
 • Chăm sóc tại bệnh viện và cấp cứu
 • Dịch vụ phục hồi
 • Chích ngừa
 • Thuốc được kê toa
 • Dịch vụ xét nghiệm
 • Chăm sóc như Trung tâm điều dưỡng
 • Chăm sóc cuối đời
Building icon

Dịch vụ trung tâm chăm sóc ban ngày

 • Bữa ăn dinh dưỡng
 • Giải trí trị liệu
 • Hoạt động tập thể dục
 • Điều hợp y tế
 • Trung tâm Chăm sóc Thay thế
Wheelchair Icon

Các dịch vụ và tiếp liệu khác

 • Kiểm tra thính giác và thiết bị trợ thính
 • Chăm sóc bàn chân
 • Dịch vụ nha khoa căn bản
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
 • Dịch vụ chăm sóc tại nhà
 • Tiếp liệu y tế
 • Xe lăn, khung đi bộ, nạng chống, v.v...
Eye Icon

Chăm sóc nhãn khoa

 • Khám mắt định kỳ
 • Kính mắt
 • Kính điều chỉnh đúng độ cho mắt sau khi phẫu thuật đục thủy tinh thể
Ambulance Icon

Dịch vụ chuyên chở

 • Đến và về từ CalOptima Health PACE
 • Chuyên chở cấp cứu
 • Chuyên chở y tế không cấp cứu
Hand Holding Heart Icon

Dịch vụ sức khỏe hành vi

 • Dịch vụ sức khỏe tâm thần ngoại trú cho tình trạng bệnh nhẹ đến trung bình
 • Dịch vụ cho người lạm dụng chất gây nghiện

Các dịch vụ phải được chấp thuận trước hoặc nhận từ các bác sĩ, bệnh viện, nhà thuốc nhất định và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khác có hợp đồng với CalOptima Health PACE. Tham dự viên của chương trình sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ dịch vụ nào không được cho phép hoặc ngoài hệ thống.

Các dịch vụ cấp cứu, phòng ngừa hoặc nhạy cảm không bao giờ cần sự cho phép trước.

Để biết thêm chi tiết, xin xem thỏa thuận ghi danh vào PACE của quý vị.

Arrow Pointing Right Icon

Thông tin về PACE Tìm hiểu về Trung tâm PACE của chúng tôi.

Tài liệu về Cách để Gia nhập Trung tâm PACE   Hướng dẫn từng bước về tiến trình ghi danh vào Trung tâm PACE.

Document with arrow pointing down icon

Đọc để biết thêm chi tiết.

Document with arrow pointing down icon

Tại Trung tâm PACE   Đọc để biết thêm chi tiết.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ PACE
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  1-714-468-1100 Số tại địa phương
  1-844-999-PACE (7223) Đường dây miễn phí
  1-714-468-1063 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào PACE
  1-844-999-PACE (7223) Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
 • Đến văn phòng của chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  Quý vị có thể đến mà không cần hẹn trước.
  Chúng tôi đóng cửa vào một số ngày lễ nhất định.

  13300 Garden Grove Blvd.
  Garden Grove, CA 92843

 • Chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị
  Yêu cầu các dịch vụ thông dịch
Thành Viên Mới của PACE
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.

H7501_22WEB001_M (Approved 3/9/2022)

Date Revised January 21, 2022