Khám Tầm Soát và Hỗ Trợ Người Bị Bệnh Ung Thư

Cập Nhật Thông Tin

Khi nhắc đến bệnh ung thư, kiến thức là một công cụ rất hữu ích

nurse sitting with cancer patient looking on the bright side

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị

Chúng tôi biết bệnh ung thư có thể rất đáng sợ. Nếu quý vị có thắc mắc về việc khám tầm soát, đang chờ kết quả thử nghiệm hoặc đang được điều trị, CalOptima Health có các công cụ và thông tin để giúp quý vị đưa ra những quyết định về việc chăm sóc. Xin tìm hiểu thêm từ những kết nối mạng sau đây:

• Hướng dẫn về khám tầm soát
• Ích lợi của việc phát hiện sớm
• Các tặng thưởng chăm sóc sức khỏe khi khám tầm soát

• Quá trình khám tầm soát
• Điều gì sẽ xảy ra
• Phúc lợi và đài thọ

Những bước quý vị cần thực hiện dựa trên các kết quả của quý vị:
• Tôi không bị bệnh ung thư
• Tôi cần khám nghiệm thêm
• Tôi bị ung thư

Các thành viên cũng có thể gọi cho văn phòng Dịch Vụ CalOptima Health ở số miễn phí 1-888-587-8088 (TTY 711), thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5:30 chiều. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị.

Chúng tôi làm việc tận tâm để tạo nên sự khác biệt

Trong năm 2023, CalOptima Health đã hợp tác với các lãnh đạo trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư bằng việc triển khai Chương Trình Tầm Soát và Hỗ Trợ Bệnh Ung Thư Toàn Diện cho Cộng Đồng. Cùng với nhau, chúng tôi nỗ lực hướng tới mục tiêu chung là giảm các chẩn đoán bệnh ung thư vú, cổ tử cung, đại tràng và phổi khi bệnh đã ở giai đoạn cuối. Chúng tôi đang thực hiện việc này bằng cách bảo đảm rằng tất cả các thành viên Medi-Cal đều bình đẳng trong việc nhận dịch vụ chăm sóc có phẩm chất cao. Xin tìm hiểu thêm tại kết nối mạng bên dưới.

Giới Thiệu
Làm thế nào để...
  • Liên Lạc Với CalOptima
    Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại hoặc đến văn phòng của chúng tôi

  • Sử dụng Trang Thông Tin Cho Thành Viên
    Tìm hiểu về những gì quý vị có thể thực hiện với trang thông tin cho thành viên, như thay đổi địa chỉ của quý vị hoặc chọn một bác sĩ mới
Tuyển Dụng
Tin Tức Mới Nhất

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.