OneCare (HMO D-SNP)

Tìm một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

Quý vị cần nhà cung cấp dịch vụ nào?

Xin gọi 911, hoặc đến bệnh viện gần nhất, nếu quý vị nghĩ quý vị có một trường hợp cấp cứu y tế hoặc tâm thần.

Doctor Icon

Tìm một bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa Quý vị có thể tìm bằng tên, nhóm y tế, thành phố, ngôn ngữ và nhiều hơn nữa.

Hand Holding Heart Icon

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi Các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi như bác sĩ tâm lý học, bác sĩ tâm thần và thêm nữa.

Arrow Pointing Right Icon

Đặt hẹn khám telehealth (dịch vụ y tế thông qua hệ thống viễn thông) với nhà cung cấp dịch vụ Sức khỏe Hành vi! Mẫu đơn yêu cầu này chỉ dành cho những buổi hẹn không khẩn cấp. Đối với những trường hợp khẩn cấp, xin gọi 911 hoặc đi đến phòng cấp cứu gần nhất.

Eye Icon

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ nhãn khoa Tìm các bác sĩ về mắt như là bác sĩ nhãn khoa chuyên trị bệnh về mắt (ophthalmologist) hoặc bác sĩ nhãn khoa chuyên đo mắt kính (optometrist) theo tên hoặc khu vực.

Hospital Icon

Tìm một bệnh viện hoặc trung tâm Trung tâm là những nơi như là trung tâm chăm sóc dài hạn, phòng thí nghiệm, và trung tâm quang tuyến. Quý vị cũng có thể tìm những trung tâm dịch vụ dành cho người lớn trong cộng đồng (CBAS), các dịch vụ chuyên chở liên quan đến y tế và không liên quan đến y tế, và nhiều nữa.

Urgent Care Icon

Tìm trung tâm chăm sóc khẩn cấp Chăm sóc khẩn cấp là dịch vụ chăm sóc quý vị cần trong vòng 24 tiếng, nhưng không phải là một tình trạng cấp cứu hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

Mortar Pestle Icon

Tìm một nhà thuốc Tìm kiếm theo khu vực hoặc loại nhà thuốc.

Xin gọi Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima Health ở số điện thoại dưới đây, nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần trợ giúp tìm một nhà cung cấp dịch vụ.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_24WEB001TV_2024_A

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.