OneCare Connect

Quý Vị Có Thể Báo Cáo Về Sự Gian Lận hoặc Lạm Dụng

Đường Dây về Tuân Thủ Luật Lệ và Đạo Đức 1-877-837-4417

Xin gọi cho chúng tôi

Nếu quý vị thấy bất kỳ hoạt động nào quý vị cho rằng là gian lận hoặc lãng phí, chúng tôi luôn khuyến khích quý vị gọi cho Đường Dây về Tuân Thủ Luật Lệ và Đạo Đức của chúng tôi ở số 1-877-837-4417. Quý vị cũng có thể báo cáo bằng cách sử dụng mẫu đơn Báo Cáo Nghi Ngờ Sự Gian Lận hoặc Lạm Dụng của CalOptima.

Quý vị không cần phải cho biết tên của quý vị để báo cáo hoạt động gian lận.

 

Tải về mẫu đơn Nghi Ngờ Sự Gian Lận hoặc Lạm Dụng  Download PDF Icon Tài liệu bảo mật bao gồm các hướng dẫn về cách điền mẫu đơn và nơi để gửi mẫu đơn đến.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-855-705-8823 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare Connect
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OCC Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_20WEB001_2020_A Accepted 9/29/19

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.