Medi-Cal

خدماتی که توسط سازمانهای دیگر ارائه میشود

بعضی از خدمات توسط CalOptima تحت پوشش قرار نمیگیرند اما ممکن است توسط سازمان دیگری ارائه شود

این خدمات شامل موارد زیر میباشند، اما به آنها محدود نمیشوند:

خدمات دندانپزشکی

دنتیکال:
1-800-322-6384

خدماتی که توسط بیمارستانهای دولتی یا ایالتی به معلولین رشدی/ رفتاری ارائه میشود

مراکز منطقه ای اورنج کانتی:
دفتر شرقی/مرکزی:
1-714-796-5100

دفتر منطقه غربی:
1-714-796-2900

خدمات کمک در مورد مشکلات مواد مخدر و الکل

سازمان مدیریت مراقبتهای درمانی اعتیاد به مواد مخدر و الکل اورنج کانتی:
1-714-834-3840

Short Doyle/Medi-Cal و خدمات سلامت روان مدیکل:

شامل خدمات سرپایی سلامت روان که توسط متخصصین سلامت روانی ارائه میشود و خدمات روانشناسی بستری است

برنامه سلامت روان اورنج کانتی:
1-800-723-8641

به منظور مشاهده وبسایت در اینجا کلیک کنید

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات