Medi-Cal

دیگر اسناد مهم

کمک زبانی ما به زبان شما صحبت می‌کنیم. ما خدمات ترجمه، شامل زبان اشاره آمریکا را به صورت رایگان برای همه امور درمانی به شما ارائه می‌کنیم. لزومی ندارد که از بستگان یا دوستان به عنوان مترجم استفاده کنید.

اطلاعیه روش حفظ حریم شخصی   CalOptima طبق قانون ایالتی و فدرال باید از اطلاعات پزشکی شما محافظت کند. با روش حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی و روش و دلایل تبادل آن با دیگران آشنا شوید.

اطلاعیه ممنوعیت تبعیض   اعمال تبعیض عملی غیرقانونی است. CalOptima مستثنی کردن افراد یا رفتار دوگانه بر اساس نژاد، رنگ پوست، تابعیت، سن، معلولیت یا جنسیت را طبق قوانین حقوق مدنی فدرال مجاز نمی‌دانند.

خبرنامه‌های اطلاعیه سالانه  با برنامه‌های ما در زمینه بهبود دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت آشنا شوید.

اهداف و دستاوردهای برنامه بهبود کیفیت   با برنامه‌های ما در زمینه بهبود دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت آشنا شوید.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات