Medi-Cal

فراخوانی و گردآوری داروها

مطلع نگاه داشتن شما

بخش داروو درمان CalOptima هر 3 ماه یک بار فهرست داروهای فراخوانده و گردآوری شده را بررسی میکند. خلاصه تغییرات در اختیار شما قرار می‌گیرد. ما به شما، تجویز کننده شما و داروخانه تان در مورد فراخوان Class I یا Class II یا زمانی که دارواز بازار گردآوری شده اطلاع میدهیم.

در زیر تغییرات به وجود آمده در هر بررسی قید شده است. درباره جزییات فراخوان یا گردآوری داروهایی که ممکن است بر روی وضعیت شما تاثیر بگذارد، با پزشک‌تان مشورت کنید.

خلاصه های 2019

آگوست 2019   فراخوانی و گردآوری داروها

مه 2019  فراخوانی و گردآوری داروها

فوریه 2019  فراخوانی و گردآوری داروها

خلاصه های 2018

نوامبر2018   فراخوانی و گردآوری داروها

آگوست2018   فراخوانی و گردآوری داروها

مه 2018  فراخوانی و گردآوری داروها

فوریه 2018  فراخوانی و گردآوری داروها

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات