Medi-Cal

گزارش‌ و حل مشکلات

مشکلات مربوط به خدمات درمانی خود را به ما اطلاع دهید

در ارتباط با شبکه درمانی، CalOptima یا ارائه‌دهنده، ممکن است با دو نوع مشکل روبرو شوید:

  • شکایت یا شکواییه زمانی ارائه می‌شود که از شبکه درمانی، CalOptima یا ارائه‌دهنده، یا از مراقبت یا خدمات درمانی دریافت شده از ارائه‌دهنده راضی نباشید
  • درخواست تجدید نظر زمانی ارائه می‌شود که با تصمیم شبکه درمانی یا CalOptima درباره پوشش ندادن به خدمات یا تغییر دادن آنها معترض باشید

همواره باید مشکل خود را ابتدا با CalOptima در میان بگذارید. از راه‌های زیر می‌توانید نگرانی خود را به ما اطلاع دهید:

  • تماس با بخش خدمات مشتریان
  • پر کردن فرم آنلاین شکایت یا درخواست تجدید نظر و کلیک کردن بر روی دکمه "ارسال" (Submit)
  • مراجعه به دفتر ما به نشانی 505 City Parkway West, Orange, CA 92868
  • پر کردن فرم شکایت اعضا یا مکاتبه با CalOptima به نشانی زیر

دستورالعمل پر کردن فرم را در اینجا  ببینید.

دستورالعمل پر کردن فرم را در اینجا  ببینید.

پس از رسیدن شکایت شما به CalOptima Health، ما ظرف 5 روز با ارسال نامه‌ای وضعیت شکایت و نام کارشناس رسیدگی به شکایات را به شما اعلام می‌کنیم. پرسش‌های خود را می‌توانید با این کارشناس در میان بگذارید.

اگر فرم به صورت آنلاین پس از ساعات اداری فرستاده شود، این اطلاعیه ظرف حداکثر 5 روز تقویمی از نخستین روز کاری آتی فرستاده می‌شود. در این نامه توضیح داده می‌شود که پاسخ شکایت شما ظرف 30 روز تقویمی از زمان دریافت آن به دست شما خواهد رسید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به کتابچه راهنمای اعضای Medi-Cal مراجعه کنید.

مسائل مهم یا فوری: CalOptima Health ظرف 72 ساعت از زمان دریافت، به شکایات مربوط به امور پزشکی مهم رسیدگی می‌کند.

برای اعلام اقداماتی که از نظر شما نادرست است، می‌توانید با شماره 1-855-507-1805 با خط رسیدگی به تقلب CalOptima Health تماس بگیرید. برای ارائه گزارش تقلب، لزومی ندارد که نام خود را ذکر کنید. تقلب زمانی رخ می‌دهد که پزشک یا داروخانه مبلغی بیش از مبلغ مجاز تعیین شده برای معاینه یا دارو از شما طلب کند. استفاده از کارت مدیکل دیگران نیز تقلب محسوب می‌شود.

اعلام مشکلات، طرح شکایت یا ارائه گزارش تقلب باعث نمی‌شود که CalOptima Health علیه شما تبعیض اعمال کند یا مزایای شما را محدود کند.

اطلاعیه حق بهره‌مندی از دادرسی ایالتی مدیکل:

دادرسی ایالتی مدیکل جلسه‌ای است که با حضور نمایندگان اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا (DSS) برگزار می‌شود. در این جلسه قاضی به مشکل شما رسیدگی می‌کند. فقط در صورتی می‌توانید خواستار دادرسی ایالتی شوید که قبلاً از CalOptima درخواست تجدید نظر کرده باشید و رای صادر شده شما را راضی نکرده باشد، یا پس از 30 روز نتیجه آن به شما اعلام نشده باشد. درخواست دادرسی ایالتی را باید ظرف 120 روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نتیجه تجدید نظر تسلیم کنید. با واحد پاسخ‌گویی عمومی DSS به شماره رایگان 1-800-952-5253 تماس بگیرید. کاربران سیستم TDD/TTY می‌توانند با شماره تلفن رایگان 1-800-952-8349 تماس بگیرند.

یا می‌توانید فرمی را که همراه اطلاعیه نتیجه تجدید نظر دریافت کرده‌اید، پر کنید و به آدرس زیر ارسال نمایید:

California Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 09-17-37
Sacramento, CA 94244-2430

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات