شما میتوانید تقلب و سوء استفاده را گزارش دهید

تلفن اصول اخلاق و تطبیق 1-877-837-4417

با ما تماس بگیرید

در صورت مشاهده هرگونه تقلب یا سوء مصرف، ما به شدت شما را تشویق میکنیم که با اخلاق و تطبیق به شماره1-877-837-4417 تماس بگیرید. همچنین میتوانید فرم معرفی مشکوک به تقلب یا سوء استفاده CalOptima را استفاده نمایید.

در زمان گزارش فعالیتهای فریبکارانه لازم نیست نام خود را به ما بگویید.

 

Document with arrow pointing down icon

دانلود فرم معرفی مشکوک به تقلب یا سوء استفاده   این سند محرمانه شامل دستورالعمل چگونگی تکمیل فرم و آدرس محل ارسال میباشد.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات