Medi-Cal

حقوق و وظایف

شما به عنوان عضو CalOptima، حقوق و وظایف مشخصی دارید.

شما حق دارید:

 • کارکنان CalOptima، شبکه درمانی و ارائه‌دهندگان باید با شما محترمانه و آبرومندانه رفتار کنند
 • حریم شخصی شما حفظ شود و اطلاعات پزشکی شما محرمانه بماند
 • درباره CalOptima، شبکه‌های درمانی، ارائه‌دهندگان ما، خدمات آنها و حقوق و وظایف اعضا اطلاعات کسب کنید
 • یک ارائه‌دهنده اصلی خدمات درمانی (PCP) در داخل شبکه CalOptima انتخاب کنید
 • با ارائه‌دهندگان خدمات درمانی آزادانه درباره گزینه‌های درمانی ضروری، صرف‌نظر از هزینه یا مزایا، صحبت کنید
 • برای تصمیم‌گیری درباره خدمات درمانی، شامل حق "مخالفت" با درمان پزشکی، راهنمایی دریافت کنید
 • شکایات یا اعتراضات شفاهی یا کتبی خود درباره CalOptima یا خدمات را مطرح کنید
 • خدمات ترجمه شفاهی را به زبان خودتان دریافت کنید
 • دستورالعمل پیشاپیش تهیه کنید
 • به خدمات تنظیم خانواده، مراکز بهداشتی دارای مجوز فدرال، مراکز درمانی ویژه سرخپوستان، خدمات درمانی بیماری‌های مقاربتی و خدمات اضطراری خارج از شبکه CalOptima دسترسی داشته باشید
 • خواستار دادرسی ایالتی، شامل دریافت اطلاعات مربوط به شرایط سرعت بخشیدن به دادرسی ایالتی، شوید
 • به پرونده پزشکی خود دسترسی داشته باشید، و طبق قانون، از پرونده پزشکی خود رونوشت تهیه یا آن را به‌روز یا تصحیح کنید
 • به خدمات رضايت خردسالان دسترسی پیدا کنید
 • اطلاعات کتبی ویژه اعضا را بنا به درخواست در فرم بریل، چاپ درشت و دیگر فرمها به صورت رایگان و به موقع و متناسب با فرمهای درخواستی دریافت کنید
 • از هر نوع کنترل یا محدودیت به عنوان ابزار اعمال فشار، تنبیه، مزاحمت یا انتقام دور بمانید
 • درباره مشکل جسمی و گزینه‌های برنامه درمانی به روش قابل فهم اطلاعات کسب کنید
 • پیشنهادهای خود درباره حقوق و وظایف اعضا را به CalOptima ارائه کنید
 • از این حقوق آزادانه و بدون تاثیرگذاری بر رفتار CalOptima، ارائه‌دهندگان یا ایالت با شما، استفاده کنید

وظایف شما:

 • دانستن، فهمیدن و رعایت محتویات کتابچه راهنمای اعضا
 • فهمیدن نیازهای پزشکی و همکاری با ارائه‌دهندگان خدمات درمانی برای تهیه برنامه درمان
 • رعایت برنامه درمان مورد توافق بین ارائه‌دهندگان خدمات درمانی شما
 • ارائه اطلاعات ضروری درباره وضعیت خودتان به CalOptima و ارائه‌دهندگان خدمات درمانی برای ارائه هرچه بهتر خدمات درمانی به شما
 • گرفتن و رعایت نوبت پزشکی و آگاه کردن مطب از لغو شدن نوبت
 • کسب اطلاعات درباره مشکل جسمی خودتان و آنچه شما را سالم نگه می‌دارد
 • شرکت در برنامه‌های خدمات درمانی که شما را سالم نگه می‌دارد
 • همکاری با افراد مرتبط با خدمات درمانی شما و رعایت ادب در برخورد با آنها
تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات