Chương Trình Dịch Vụ Đa Dạng Dành Cho Người Cao Niên (MSSP)

Kiểm soát chăm sóc để giúp người cao niên được ở nhà

Chương Trình Dịch Vụ Đa Dạng Dành Cho Người Cao Niên (tiếng Anh là Multipurpose Senior Services Program, viết tắt là MSSP) cung cấp các dịch vụ kiểm soát chăm sóc xã hội và y tế để làm chậm tiến trình vào viện dưỡng lão của người cao niên. Các nhân viên điều hợp y tế của Chương Trình Dịch Vụ Đa Dạng Dành Cho Người Cao Niên giúp các thành viên CalOptima có được các dịch vụ cần thiết từ các nguồn trợ giúp cộng đồng trong khi làm việc với gia đình và các hệ thống trợ giúp của họ. Chương Trình Dịch Vụ Đa Dạng Dành Cho Người Cao Niên giảm chi phí và cho phép các thành viên ở nhà và tận hưởng cuộc sống có phẩm chất cao hơn.

Để nhận các dịch vụ này, các thành viên CalOptima phải:

 • 65 tuổi trở lên
 • Sống tại Quận Cam
 • Cần sự chăm sóc của viện dưỡng lão
 • Có Medi-Cal mà không có phần chi sẻ phí tổn

Các dịch vụ kiểm soát chăm sóc

Y tá được cấp bằng (Registered Nurses, RNs) và cán sự xã hội cung cấp các dịch vụ kiểm soát chăm sóc cho các thành viên của Chương Trình Dịch Vụ Đa Dạng Dành Cho Người Cao Niên và gia đình của họ. Một số dịch vụ bao gồm:

 • Thực hiện việc xem xét đầy đủ các nhu cầu của thành viên và gia đình
 • Lập một kế hoạch chăm sóc với thành viên để đáp ứng các nhu cầu của họ thông qua nguồn trợ giúp của gia đình và cộng đồng
 • Mua các dịch vụ và vật dụng không được cung cấp thông qua nguồn trợ giúp của gia đình và cộng đồng
 • Kết nối thành viên với các dịch vụ đáp ứng được các mục tiêu của kế hoạch chăm sóc
 • Thường xuyên xem xét các nhu cầu của thành viên để theo dõi tiến trình của các dịch vụ
 • Giúp thành viên giữ các dịch vụ và tìm các dịch vụ mới

Các nhân viên điều hợp y tế của Chương Trình Dịch Vụ Đa Dạng Dành Cho Người Cao Niên điều phối nhiều dịch vụ khác nhau dựa trên các nhu cầu của thành viên:

 • Chương trình Dịch Vụ dành cho Người Lớn trong Cộng Đồng (trước đây là Chương trình Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Ngày cho Người Lớn)
 • Các dụng cụ y tế như khung đi bộ, gậy chống, thanh tay cầm, xe lăn, giường bệnh viện, ghế ngồi tắm, v.v...
 • Các tiếp liệu không thuộc y khoa như hệ thống báo động y tế, lối đi cho xe lăn (ramps), máy sưởi, quạt, v.v...
 • Dịch vụ chăm sóc cá nhân, việc nhà và trợ giúp người chăm sóc
 • Dịch vụ chuyên chở
 • Sửa chữa phụ trong nhà
 • Tư vấn về bệnh tâm thần và các vấn đề y tế

Xin gọi cho chúng tôi

Để biết thêm thông tin về Chương Trình Dịch Vụ Đa Dạng Dành Cho Người Cao Niên hoặc để nộp đơn cho chương trình, xin gọi cho Chương Trình Dịch Vụ Đa Dạng Dành Cho Người Cao Niên của CalOptima ở số 1-714-347-5780. Hoặc liên lạc với Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima ở các số dưới đây.

Chương Trình Dịch Vụ Đa Dạng Dành Cho Người Cao Niên được Văn Phòng Người Cao Niên California tài trợ và CalOptima điều hành.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu