Medi-Cal

Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Em Toàn Diện (Whole-Child Model)

Phục vụ các thành viên Medi-Cal hội đủ điều kiện với Chương Trình Dịch Vụ Trẻ Em của California (California Children’s Services, CCS)

Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Em Toàn Diện (Whole-Child Model) là một chương trình nhằm trợ giúp các trẻ em CCS và gia đình của các em nhận được sự điều phối chăm sóc, tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc, và các kết quả chăm sóc tốt hơn. Chương trình Chăm Sóc Trẻ Em Toàn Diện kết hợp các phúc lợi Medi-Cal và CCS của con em quý vị thông qua CalOptima. CCS là một chương trình toàn tiểu bang sắp xếp và chi trả dịch vụ chăm sóc y tế, thiết bị và các dịch vụ khác cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 21 tuổi có những tình trạng y tế nghiêm trọng nhất định.

Các Nguồn Thông Tin Hỗ Trợ cho Thành Viên CalOptima

Các Nguồn Thông Tin Hỗ Trợ Khác

Xin bấm vào các kết nối mạng dưới đây để tìm hiểu thêm về Chương Trình Dịch Vụ Trẻ Em của California (CCS) và Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Em Toàn Diện. Những chương trình này được Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế (DHCS), Sở Y Tế Quận Cam (OCHCA) và CalOptima điều phối.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.