OneCare (HMO SNP)

Sự Khởi Đầu

Chào mừng quý vị đến với OneCare (HMO SNP)

OneCare (HMO SNP) là gì?

OneCare (HMO SNP) là một Chương Trình Medicare Advantage Những Nhu cầu Đặc biệt dành cho người cao niên và người khuyết tật có thu nhập thấp, hội đủ điều kiện với Medicare và Medi-Cal. OneCare nghĩa là chăm sóc toàn diện. Tất cả các phúc lợi Medicare và Medi-Cal của quý vị được đài thọ trong một chương trình duy nhất giúp quý vị nhận sự chăm sóc y tế mà quý vị cần dễ dàng hơn. Với OneCare từ CalOptima, quý vị có thể chọn từ hơn 1,500 bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa tại Quận Cam, là những người sẵn sàng phục vụ quý vị.

Không có lệ phí hàng tháng, và không có tiền khấu trừ. Chúng tôi cung cấp thuốc theo toa, sự đài thọ nhãn khoa, và nhiều phúc lợi khác. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyên chở không giới hạn đến và về từ các buổi hẹn y tế của quý vị.

Để hội đủ điều kiện cho OneCare

Quý vị phải:

 • Sống tại Quận Cam
 • Có Medicare Phần A, B và D
 • Có Medi-Cal đầy đủ, không có Phần Chia sẻ Phí tổn
 • Không hội đủ điều kiện cho Chương Trình OneCare Connect Cal MediConnect (Medicare-Medicaid Plan)

Để biết nếu quý vị hội đủ điều kiện, xin vui lòng gọi Văn Phòng Dịch Vụ OneCare ở số điện thoại dưới đây.

Arrow Icon

Biết cách để ghi danh Tìm hiểu cách để nộp đơn.

Arrow Icon

Biết về các phúc lợi được đài thọ Xem bản tóm tắt các phúc lợi của OneCare.

Arrow Icon

Tham khảo các câu hỏi thường gặp Xem câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về OneCare.

Arrow Icon

Thành viên mới nên bắt đầu tại đây Tìm hiểu 2 điều quý vị cần thực hiện ngay lập tức.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_WEB020_M Accepted 06/17/19

OneCare (HMO SNP) là một chương trình Medicare Advantage có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh gia nhập OneCare tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Những người thụ hưởng hội đủ điều kiện có thể gia nhập bất cứ lúc nào. Những người thụ hưởng hội đủ điều kiện phải có cả Phần A và Phần B để gia nhập chương trình. Thông tin này không phải là sự miêu tả toàn diện của các phúc lợi. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc chương trình. Các hạn chế, tiền phụ phí và giới hạn có thể được áp dụng. Các phúc lợi, tiền lệ phí và/hoặc tiền phụ phí/tiền đồng trả có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Tiền phụ phí, tiền đồng trả, và tiền khấu trừ có thể khác nhau tùy vào mức Trợ Giúp Thêm quý vị nhận được. Xin liên lạc chương trình để biết thêm chi tiết. Các Nhà Thuốc/Bác Sĩ/Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khác có trong hệ thống của chúng tôi. Những người thụ hưởng Medicare cũng có thể gia nhập vào OneCare (HMO SNP) qua Trung Tâm Ghi Danh Gia Nhập Trên Mạng của Medicare CMS (tiếng Anh là CMS Medicare Online Enrollment Center) tại địa chỉ http://www.medicare.gov. Medicare đã không xem xét hoặc xác nhận thông tin này. Danh Sách Thuốc, hệ thống nhà thuốc, và/hoặc hệ thống nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ được thông báo khi cần thiết. OneCare tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Thông tin này có sẵn miễn phí bằng những ngôn ngữ khác. Xin gọi văn phòng dịch vụ của chúng tôi ở số 1-877-412-2734, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY nên gọi ở số 1-800-735-2929.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.