OneCare (HMO SNO)

Phúc lợi

Tài liệu minh định sự đài thọ của OC có một danh sách các phúc lợi hoàn chỉnh.

Stethoscope Icon

Dịch vụ y tế

 • Khám phòng ngừa “Chào mừng đến với Medicare” (1 lần duy nhất)
 • Khám với bác sĩ gia đình
 • Khám với bác sĩ chuyên khoa y tế
 • Chăm sóc tại bệnh viện và cấp cứu
 • Dịch vụ hồi phục
 • Chích ngừa
 • Thuốc
 • Dịch vụ xét nghiệm
 • Chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối
Hand Holding Heart Icon

Dịch vụ sức khỏe hành vi

 • Inpatient mental health care
 • Outpatient mental health care
 • Outpatient substance abuse services
Wheelchair Icon

Các dịch vụ và tiếp liệu khác

 • Thiết bị trợ thính
 • Thiết bị và tiếp liệu cung cấp ô-xy
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
 • Tiếp liệu y tế
 • Dịch vụ chỉnh xương
 • Chăm sóc bàn chân
 • Xe lăn, khung đi bộ, nạng, v.v...
Eye Icon

Chăm sóc nhãn khoa

 • Khám mắt định kỳ
 • Kính mắt hoặc kính áp tròng
Ambulance Icon

Dịch vụ chuyên chở

 • Chuyên chở Cấp cứu
 • Chuyên chở y tế không cấp cứu
 • Chuyên chở không liên quan đến y tế đến phòng tập thể dục
Bed Icon

Dịch vụ và sự trợ giúp dài hạn

 • Chương trình dịch vụ đa dạng cho người cao niên
 • Dịch vụ dành cho người lớn trong cộng đồng
 • Chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng

Chăm sóc Nha khoa: Các dịch vụ nha khoa phòng ngừa và phục hồi được cung cấp thông qua chương trình Denti-Cal. Để tìm hiểu về các phúc lợi hoặc để tìm một nha sĩ, xin vui lòng gọi Denti-Cal ở số 1-800-322-6384 hoặc vào www.denti-cal.ca.gov.

Tải xuống bản tóm tắt phúc lợi của OC   Đây chỉ là một bản tóm tắt, xin vui lòng xem tài liệu minh định sự đài thọ của OC để có danh sách các phúc lợi đầy đủ.

Tải xuống tài liệu minh định sự đài thọ của OC   Tài liệu liệt kê dịch vụ nào được đài thọ, cách nhận các dịch vụ, quyền hạn của quý vị khi là một thành viên, trách nhiệm của quý vị và nhiều hơn nữa.

Sự đài thọ ngoài hệ thống

Hầu hết các dịch vụ sẽ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống của chúng tôi. Nếu quý vị cần một dịch vụ được đài thọ mà không thể được cung cấp trong hệ thống của chúng tôi, OneCare (HMO SNP) sẽ thanh toán chi phí cho một nhà cung cấp dịch vụ ngoài hệ thống. Quý vị có quyền khám với một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc cấp cứu ngoài hệ thống, khi cần thiết. Nếu nhà cung cấp Medi-Cal hoặc Medicare hiện tại của quý vị không có trong hệ thống của chúng tôi, quý vị có thể tiếp tục khám với nhà cung cấp dịch vụ đó trong một khoảng thời gian nếu nhà cung cấp đồng ý làm việc với OneCare.

Sự đài thọ dịch vụ cấp cứu

Nếu quý vị cần sự chăm sóc cấp cứu bất kỳ lúc nào, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, quý vị không cần sự chấp thuận trước. OneCare có thể cung cấp cho quý vị một danh sách các dịch vụ hoặc thủ thuật yêu cầu quý vị phải có giấy cho phép trước (tiếng Anh là prior authorization) trước khi dịch vụ được cung cấp.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_WEB020_M Accepted 06/17/19

OneCare (HMO SNP) là một chương trình Medicare Advantage có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh gia nhập OneCare tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Những người thụ hưởng hội đủ điều kiện có thể gia nhập bất cứ lúc nào. Những người thụ hưởng hội đủ điều kiện phải có cả Phần A và Phần B để gia nhập chương trình. Thông tin này không phải là sự miêu tả toàn diện của các phúc lợi. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc chương trình. Các hạn chế, tiền phụ phí và giới hạn có thể được áp dụng. Các phúc lợi, tiền lệ phí và/hoặc tiền phụ phí/tiền đồng trả có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Tiền phụ phí, tiền đồng trả, và tiền khấu trừ có thể khác nhau tùy vào mức Trợ Giúp Thêm quý vị nhận được. Xin liên lạc chương trình để biết thêm chi tiết. Các Nhà Thuốc/Bác Sĩ/Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khác có trong hệ thống của chúng tôi. Những người thụ hưởng Medicare cũng có thể gia nhập vào OneCare (HMO SNP) qua Trung Tâm Ghi Danh Gia Nhập Trên Mạng của Medicare CMS (tiếng Anh là CMS Medicare Online Enrollment Center) tại địa chỉ http://www.medicare.gov. Medicare đã không xem xét hoặc xác nhận thông tin này. Danh Sách Thuốc, hệ thống nhà thuốc, và/hoặc hệ thống nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ được thông báo khi cần thiết. OneCare tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Thông tin này có sẵn miễn phí bằng những ngôn ngữ khác. Xin gọi văn phòng dịch vụ của chúng tôi ở số 1-877-412-2734, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY nên gọi ở số 1-800-735-2929.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.