OneCare (HMO D-SNP)

Minh Định Trách Nhiệm

OneCare (HMO D-SNP), Chương trình Medicare Medi-Cal, là một chương trình Medicare Advantage có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh gia nhập OneCare tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Người thụ hưởng hội đủ điều kiện có thể ghi danh vào bất kỳ lúc nào. Người thụ hưởng hội đủ điều kiện phải có Phần A, B và D để ghi danh vào chương trình. Xin liên lạc với chương trình để biết thêm chi tiết. Người thụ hưởng Medicare cũng có thể ghi danh vào OneCare (HMO D-SNP) thông qua Trung tâm Ghi danh Trên mạng cho chương trình Medicare của CMS tại địa chỉ http://www.medicare.gov.  

Thông tin này không phải là bản mô tả đầy đủ các phúc lợi. Các giới hạn, tiền phụ phí, và các hạn chế có thể được áp dụng. Các phúc lợi, lệ phí và/hoặc tiền phụ phí/tiền đồng trả có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Tiền phụ phí, tiền đồng trả, và tiền khấu trừ có thể thay đổi dựa vào mức Trợ Giúp Thêm mà quý vị nhận được. Xin liên lạc với chương trình để biết thêm chi tiết. Medicare không xem xét và cũng không xác nhận thông tin này. Danh sách các loại thuốc được đài thọ (danh sách thuốc), hệ thống nhà cung cấp dịch vụ và nhà thuốc có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần thiết. Các Nhà thuốc/Bác sĩ/Nhà cung cấp dịch vụ hiện có trong hệ thống của chúng tôi. Xin liên lạc với văn phòng Dịch Vụ OneCare nếu quý vị cần trợ giúp để tìm một nhà cung cấp dịch vụ. OneCare tuân thủ luật dân quyền hiện hành của liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Thông tin này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác miễn phí. Xin gọi cho văn phòng Dịch Vụ OneCare ở số miễn phí 1-877-412-2734 (TTY 711), 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Xin vào trang mạng của chúng tôi tại www.caloptima.org/OneCare.  

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_24WEB001TV_2024_A

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.