OneCare (HMO SNP)

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Các câu hỏi và câu trả lời thường gặp về OneCare

OneCare (HMO SNP) là gì?

OneCare là một Chương trình Medicare Advantage kết hợp các phúc lợi Medicare, thuốc theo toa và Medi-Cal của quý vị vào một chương trình. OneCare là một chương trình được cung cấp thông qua CalOptima.

Quý vị có thể ghi danh vào OneCare không?

Quý vị có thể ghi danh vào OneCare nếu quý vị:

 • Có Medi-Cal đầy đủ, không có Phần Chia sẻ Phí tổn
 • Có Medicare Phần A, B và D
 • Sống tại Quận Cam, California
 • Không hội đủ điều kiện cho Chương Trình OneCare Connect Cal MediConnect (Medicare-Medicaid Plan)

Những phúc lợi nào được OneCare đài thọ?

OneCare cung cấp các phúc lợi của Medicare, Medi-Cal và hơn nữa trong một chương trình.

Thuốc theo toa có được đài thọ không?

Có, căn cứ vào một danh sách thuốc được chấp thuận có thể thay đổi từ năm nay sang năm khác. Một số thuốc có thể yêu cầu sự cho phép trước, trị liệu từng bước hoặc giới hạn về số lượng

Các dịch vụ nhãn khoa có được đài thọ không?

Có. Dịch vụ nhãn khoa bao gồm khám mắt và mắt kính, nhưng có một số giới hạn. Xin vui lòng liên lạc với OneCare để biết thêm chi tiết.

Điều gì làm cho quý vị dễ dàng sử dụng OneCare?

Đối với nhiều chương trình y tế, rất khó để hiểu và sử dụng các phúc lợi. Việc này thậm chí còn khó hơn khi quý vị có Medicare, Medi-Cal và Phần D (thuốc theo toa). Với OneCare, các phúc lợi Medicare, Medi-Cal và Phần D của quý vị được kết hợp trong một chương trình y tế.

Chi phí cho OneCare là bao nhiêu?

Quý vị không tốn chi phí khi ghi danh vào OneCare. Quý vị không phải trả lệ phí chương trình, hoặc tiền khấu trừ. Quý vị cũng không phải trả tiền phụ phí hoặc tiền đồng trả cho các dịch vụ y tế. Quý vị có thể có tiền phụ phí cho một số loại thuốc theo toa. Xin vui lòng liên lạc với OneCare để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể chọn bác sĩ và bệnh viện của quý vị không?

Có. Quý vị có thể chọn từ một hệ thống lớn các bác sĩ tại Quận Cam. OneCare cũng có các bệnh viện trong khu vực của quý vị.

OneCare có đài thọ dịch vụ chuyên chở không?

Có. Quý vị có phúc lợi chuyên chở không giới hạn cho các buổi khám bác sĩ mà không tốn chi phí. Quý vị cũng có thể nhận dịch vụ chuyên chở không liên quan đến y tế đến những địa điểm được chương trình chấp thuận, bao gồm phòng tập thể dục.

Làm sao để quý vị có thể ghi danh vào OneCare?

Để biết thêm thông tin về OneCare hoặc để ghi danh, xin vui lòng gọi cho chúng tôi ở các số dưới đây.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_WEB020_M Accepted 06/17/19

OneCare (HMO SNP) là một chương trình Medicare Advantage có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh gia nhập OneCare tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Những người thụ hưởng hội đủ điều kiện có thể gia nhập bất cứ lúc nào. Những người thụ hưởng hội đủ điều kiện phải có cả Phần A và Phần B để gia nhập chương trình. Thông tin này không phải là sự miêu tả toàn diện của các phúc lợi. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc chương trình. Các hạn chế, tiền phụ phí và giới hạn có thể được áp dụng. Các phúc lợi, tiền lệ phí và/hoặc tiền phụ phí/tiền đồng trả có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Tiền phụ phí, tiền đồng trả, và tiền khấu trừ có thể khác nhau tùy vào mức Trợ Giúp Thêm quý vị nhận được. Xin liên lạc chương trình để biết thêm chi tiết. Các Nhà Thuốc/Bác Sĩ/Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khác có trong hệ thống của chúng tôi. Những người thụ hưởng Medicare cũng có thể gia nhập vào OneCare (HMO SNP) qua Trung Tâm Ghi Danh Gia Nhập Trên Mạng của Medicare CMS (tiếng Anh là CMS Medicare Online Enrollment Center) tại địa chỉ http://www.medicare.gov. Medicare đã không xem xét hoặc xác nhận thông tin này. Danh Sách Thuốc, hệ thống nhà thuốc, và/hoặc hệ thống nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ được thông báo khi cần thiết. OneCare tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Thông tin này có sẵn miễn phí bằng những ngôn ngữ khác. Xin gọi văn phòng dịch vụ của chúng tôi ở số 1-877-412-2734, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY nên gọi ở số 1-800-735-2929.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.