OneCare (HMO D-SNP)

Các Tài Liệu Quan Trọng Khác

Document with arrow pointing down icon

Trợ giúp ngôn ngữ  Download PDF Icon Chúng tôi nói cùng ngôn ngữ với quý vị. Quý vị có thể nhận dịch vụ thông dịch, bao gồm Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ (American Sign Language) không tốn phí cho tất cả các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị. Quý vị không cần nhờ bạn bè hoặc người thân thông dịch cho quý vị.

Document with arrow pointing down icon

Thông báo quyền riêng tư  Download PDF Icon Luật tiểu bang và liên bang yêu cầu CalOptima Health phải bảo vệ thông tin y tế của quý vị. Hãy tìm hiểu cách chúng tôi giữ kín thông tin cá nhân của quý vị, và chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị với người khác như thế nào và khi nào.

Document with arrow pointing down icon

Thông báo không phân biệt đối xử  Download PDF Icon Phân biệt đối xử là trái với pháp luật. CalOptima tuân theo luật dân quyền của liên bang, và không phân biệt đối xử, ngăn chặn hoặc đối xử với các thành viên khác nhau vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Document with arrow pointing down icon

Bản tin thông báo hàng năm  Xin đọc những thông báo chúng tôi gửi cho quý vị qua đường bưu điện vào cuối mỗi năm.

Document with arrow pointing down icon

Tiêu Chuẩn về việc Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc của CalOptima Health — Năm 2024 Download PDF Icon Miêu tả ngắn gọn của các tiêu chuẩn về việc tiếp cận dành cho các thành viên OneCare (HMO D-SNP) của CalOptima Health.

Arrow Pointing Right Icon

Chính sách minh định có sẵn tốt nhất Đọc chính sách của Trung Tâm Các Dịch Vụ Medicare và Medicaid.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_24WEB001TV_2024_A

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.