OneCare (HMO SNP)

Chương Trình Nhà Thuốc

Nhà thuốc và phúc lợi thuốc của quý vị

Sự đài thọ Medicare Phần D là một chương trình liên bang giúp trả tiền cho các loại thuốc theo toa. Danh sách thuốc là một danh sách các thuốc được OneCare (HMO SNP) đài thọ. Qua OneCare, phúc lợi nhà thuốc của quý vị được đài thọ với một khoản tiền phụ phí nhỏ. Sau khi quý vị trả tiền phụ phí, chúng tôi sẽ trả tiền cho các loại thuốc được liệt kê trong danh sách thuốc của chúng tôi nếu:

 • Thuốc đó cần thiết về mặt y tế
 • Thuốc theo toa được lấy tại một nhà thuốc trong hệ thống
 • Làm theo các quy định khác của chương trình

Một số thuốc yêu cầu sự chấp thuận trước khi quý vị có thể nhận được chúng. Việc này được gọi là “sự cho phép trước.” Trong một số trường hợp, trước tiên quý vị phải thử một số loại thuốc nhất định để chữa trị tình trạng bệnh của quý vị trước khi chúng tôi đài thọ loại thuốc khác cho tình trạng đó. Việc này được gọi là “trị liệu từng bước.”

Arrow Pointing Right Icon

Danh sách thuốc được đài thọ của OneCare năm 2019 (danh sách thuốc) Danh sách này bao gồm các tiêu chuẩn của sự cho phép trước. Danh sách cũng có các tiêu chuẩn cho việc trị liệu từng bước.

Mortal Pestle Icon

Tìm Một Nhà Thuốc Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm một nhà thuốc trong hệ thống gần nơi quý vị ở.

Thông Tin Quan Trọng Khác Về Nhà Thuốc

Các sự chuyển tiếp và ngoại lệ của thuốc theo toa

Các thành viên mới có thể lấy các loại thuốc không có trong danh sách thuốc của chúng tôi hoặc thuốc có một số giới hạn nhất định. Quý vị nên thảo luận với bác sĩ gia đình (PCP) của quý vị để quyết định xem nếu quý vị có thể đổi sang một loại thuốc phù hợp với sự đài thọ của chúng tôi hoặc yêu cầu một sự ngoại lệ. Các thành viên hiện tại có thể yêu cầu một ngoại lệ nếu bác sĩ gia đình của quý vị kê toa một loại thuốc không được đài thọ.

Document with arrow pointing down icon

Quy định chuyển tiếp thuốc theo toa của Medicare Download PDF Icon Đây là quy trình chuyển đổi của CalOptima cho các thành viên. Quy định cho quý vị biết cách để nhận một số lượng tạm thời của các thuốc phần D không có trong danh sách thuốc trong thời gian chuyển tiếp. Quy định cũng liệt kê các loại thuốc có trong danh sách thuốc mà yêu cầu sự cho phép trước hoặc các hạn chế quản lý việc sử dụng khác.

Document with arrow pointing down icon

Yêu cầu xác định sự đài thọ thuốc theo toa  Download PDF Icon Sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu sự cho phép trước hoặc một ngoại lệ.

Document with arrow pointing down icon

Yêu cầu thanh toán cho thuốc theo toa Download PDF Icon Nếu quý vị tự trả, sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu thanh toán.

Arrow Pointing Right Icon

Quản lý việc trị liệu bằng thuốc Chương trình này cung cấp cho quý vị công cụ để tận dụng tối đa các loại thuốc của quý vị. Việc này có thể giúp quý vị luôn khỏe mạnh.

Document with arrow pointing down icon

Quy định Trợ cấp Thu nhập Thấp Download PDF Icon Xem lệ phí hàng tháng của chương trình cho những người nhận được sự trợ giúp thêm từ Medicare để giúp chi trả các thuốc theo toa.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_WEB020_M Accepted 06/17/19

OneCare (HMO SNP) là một chương trình Medicare Advantage có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh gia nhập OneCare tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Những người thụ hưởng hội đủ điều kiện có thể gia nhập bất cứ lúc nào. Những người thụ hưởng hội đủ điều kiện phải có cả Phần A và Phần B để gia nhập chương trình. Thông tin này không phải là sự miêu tả toàn diện của các phúc lợi. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc chương trình. Các hạn chế, tiền phụ phí và giới hạn có thể được áp dụng. Các phúc lợi, tiền lệ phí và/hoặc tiền phụ phí/tiền đồng trả có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Tiền phụ phí, tiền đồng trả, và tiền khấu trừ có thể khác nhau tùy vào mức Trợ Giúp Thêm quý vị nhận được. Xin liên lạc chương trình để biết thêm chi tiết. Các Nhà Thuốc/Bác Sĩ/Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khác có trong hệ thống của chúng tôi. Những người thụ hưởng Medicare cũng có thể gia nhập vào OneCare (HMO SNP) qua Trung Tâm Ghi Danh Gia Nhập Trên Mạng của Medicare CMS (tiếng Anh là CMS Medicare Online Enrollment Center) tại địa chỉ http://www.medicare.gov. Medicare đã không xem xét hoặc xác nhận thông tin này. Danh Sách Thuốc, hệ thống nhà thuốc, và/hoặc hệ thống nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ được thông báo khi cần thiết. OneCare tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Thông tin này có sẵn miễn phí bằng những ngôn ngữ khác. Xin gọi văn phòng dịch vụ của chúng tôi ở số 1-877-412-2734, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY nên gọi ở số 1-800-735-2929.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.