OneCare Connect (HMO SNP)

Quý Vị Có Thể Báo Cáo Về Sự Gian Lận hoặc Lạm Dụng

Đường Dây về Tuân Thủ Luật Lệ và Đạo Đức 1-877-837-4417

Xin gọi cho chúng tôi

Nếu quý vị thấy bất kỳ hoạt động nào quý vị cho rằng là gian lận hoặc lãng phí, chúng tôi luôn khuyến khích quý vị gọi cho Đường Dây về Tuân Thủ Luật Lệ và Đạo Đức của chúng tôi ở số 1-877-837-4417, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi đường dây miễn phí ở số 1-800-735-2929.

Quý vị không cần phải cho biết tên của quý vị để báo cáo hoạt động gian lận.

Document with arrow pointing down icon

Tải về mẫu đơn Nghi Ngờ Sự Gian Lận hoặc Lạm Dụng   Tài liệu bảo mật bao gồm các hướng dẫn về cách điền mẫu đơn và nơi để gửi mẫu đơn đến.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc