OneCare Connect

Quyền hạn và Trách nhiệm

Các thành viên OneCare Connect có những quyền hạn và trách nhiệm nhất định.

Một thành viên sẽ có quyền hạn để:

 • Nhận thông tin về Chương trình OneCare Connect Cal MediConnect (Medicare-Medicaid Plan), các chương trình và dịch vụ có sẵn, các bác sĩ, các nhà cung cấp dịch vụ, các cơ sở chăm sóc y tế, sự đài thọ và chi phí thuốc, theo cách thức mà thành viên sẽ hiểu được;
 • Luôn luôn được đối xử với phẩm hạnh và sự tôn trọng;
 • Không bị bất kỳ hình thức kiểm soát hoặc giới hạn nào được sử dụng để làm phương tiện gây áp lực, trừng phạt, trả thù hoặc lợi dụng;
 • Nhận các dịch vụ chăm sóc y tế mà không bị phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, sắc tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, độ tuổi, khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất, tình trạng sức khỏe, đã từng có vấn đề với hóa đơn thanh toán, tiền sử y tế, xu hướng tính dục, thông tin về di truyền, bằng chứng về bảo hiểm, hoặc vị trí địa lý trong khu vực phục vụ;
 • Thông tin cá nhân và y tế của thành viên được giữ kín;
 • Tiếp cận kịp thời các dịch vụ được đài thọ, bao gồm các bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa, bệnh viện và thuốc;
 • Nhận sự chăm sóc cấp cứu ở bất kỳ nơi đâu và bất kỳ khi nào cần;
 • Biết và hiểu về những chọn lựa/tùy chọn điều trị của thành viên và các nguy cơ; tham gia vào những quyết định về sự chăm sóc y tế của thành viên, bao gồm chọn lựa để từ chối sự chăm sóc; và nhận một sự giải thích nếu sự đài thọ cho việc chăm sóc bị từ chối;
 • Nộp than phiền, bao gồm các than phiền về phẩm chất của việc chăm sóc; yêu cầu xem xét lại các quyết định mà CalOptima Cal MediConnect đưa ra; và nhận thông tin về các thủ tục để nộp Than Phiền, Khiếu Nại và Phàn Nàn;
 • Nhận thông tin đầy đủ về tất cả các thủ tục về sự cho phép dịch vụ, chương trình bảo đảm phẩm chất, rút tên ra khỏi chương trình, và các thủ tục khác có thể ảnh hưởng đến việc tiếp nhận sự chăm sóc của thành viên;
 • Chọn một bác sĩ gia đình (PCP) từ một danh sách và yêu cầu các thông tin liên quan đến việc chứng nhận (tiếng Anh là credentialing) của một bác sĩ gia đình;
 • Yêu cầu một Ý Kiến Thứ Nhì (Second Opinion);
 • Nhận thông tin về Bản Chỉ Thị Trước (Advance Directives);
 • Tiếp cận các Hồ sơ Y tế của thành viên và sự bảo mật các Hồ sơ Y tế của thành viên được bảo vệ; và yêu cầu sửa đổi hoặc chỉnh sửa Hồ Sơ Y Tế của thành viên, phù hợp với Quy định MA.9207 của CalOptima: Yêu cầu của Thành viên để Chỉnh sửa Hồ sơ;
 • Đưa ra những đề nghị về chính sách quyền hạn và trách nhiệm của thành viên OneCare Connect;
 • Các tiện nghi hợp lý;
 • Không phải chịu những hậu quả tiêu cực vì thực hiện những quyền hạn của thành viên;
 • Không bị lập hóa đơn cho số tiền còn lại phải trả cho các dịch vụ được đài thọ;
 • Nhận thêm thông tin về quyền hạn của thành viên; và
 • Rời khỏi chương trình bất kỳ lúc nào.

Một thành viên sẽ có trách nhiệm phải:

 • Làm quen với những dịch vụ được OneCare Connect đài thọ và các quy định cần tuân theo để nhận những dịch vụ này;
 • Cho OneCare Connect biết về bất kỳ chương trình bảo hiểm y tế hoặc sự đài thọ thuốc theo toa nào khác mà thành viên có ngoài OneCare Connect;
 • Cho các nhà cung cấp dịch vụ của thành viên biết rằng thành viên đã được ghi danh vào OneCare Connect;
 • Tìm hiểu về tình trạng y tế của thành viên và điều gì giúp thành viên khỏe mạnh;
 • Tích cực tham gia vào các chương trình chăm sóc sức khỏe để giữ cho thành viên khỏe mạnh, bao gồm tuân theo các chương trình và hướng dẫn điều trị mà thành viên và bác sĩ của thành viên đồng ý;
 • Cho bác sĩ gia đình của thành viên biết về tình trạng y tế của mình và bất kỳ loại thuốc nào thành viên đang sử dụng;
 • Lấy và giữ các cuộc hẹn để khám bệnh và thông báo cho văn phòng của bác sĩ gia đình biết khi thành viên phải hủy một cuộc hẹn;
 • Xem xét kỹ, hiểu và tuân theo các hướng dẫn trong Cẩm nang Thành viên OneCare Connect/Minh định Sự đài thọ (Evidence of Coverage, EOC) được cung cấp cho tất cả các thành viên;
 • Quan tâm, và tôn trọng quyền của các bệnh nhân khác để giúp việc điều hành được trôi chảy tại văn phòng bác sĩ của thành viên, bệnh viện và những văn phòng khác;
 • Cho OneCare Connect biết khi có sự thay đổi về nơi ở thường trú; và
 • Gọi Văn Phòng Dịch Vụ để được giúp đỡ với các thắc mắc hoặc quan ngại.
Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-855-705-8823 Đường dây miễn phí
  711 TTY

Đến Văn Phòng của Chúng Tôi

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.