OneCare (HMO D-SNP)

Hướng Dẫn cho Thành Viên Mới

Là thành viên mới của OneCare?

Tại buổi hướng dẫn thành viên mới, quý vị sẽ tìm hiểu về:

 • Phúc lợi của quý vị
 • Quyền hạn và trách nhiệm của quý vị
 • Cách nhận các dịch vụ y tế và thuốc
 • Cách sử dụng các nguồn trợ giúp trong cộng đồng
Document with arrow pointing down icon

Quý vị có phải là thành viên mới không? Xin tải xuống tài liệu Hướng dẫn cho Thành viên Mới ở định dạng PDF  Tài liệu Hướng dẫn cho Thành viên Mới giải thích về các phúc lợi của quý vị khi là thành viên OneCare và cách quý vị nhận những phúc lợi này.

Nếu quý vị muốn ghi danh, có thắc mắc, hoặc cần yêu cầu một thông dịch viên, xin vui lòng gọi Văn Phòng Dịch Vụ của OneCare ở số điện thoại bên dưới.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_24WEB001TV_2024_A

Minh Định Trách Nhiệm



Tài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.